آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

شماره ۱۲۳۳۷۹ /ت ۱۷۴۹۶ /هـ – ۲۸/۱۱/۱۳۷۵
وزارت مسکن و شهرسازی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۷۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۰۷۹/۱۰۰ مورخ ۲۸/۹/۱۳۷۵ وزارت مسکن و شهرسازی وبه استناد ماده ۴۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ آئین نامه اجرائی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :

فصل اول ـ کلیات
ماده ۱ ـ در این آئین نامه عبارتهای زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
قانون : قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب ۱۳۷۴
مهندسی ساختمان امور فنی و مهندسی ، معماری وشهرسازی ، بخشهای ساختمان و شهرسازی .
سازمان : سازمان نظام مهندسی ساختمان .
نظام مهندسی استان ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
پروانه اشتغال : پروانه اشتغال به کار مهندسی ، کاردانی ، تجربی .
رشته های اصلی : رشته های اصلی مهندسی شامل معماری ، عمران تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات برقی ، شهرسازی ، نقشه برداری و ترافیک .
رشته های مرتبط : رشته های مرتبط با رشته های اصلی .
ماده ۲ ـ اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی ، محاسبه ، نظارت ، اجرا و سایر خدمات فنی در بخشهای مهندسی ساختمان در محل هائی که تا کنون در اجرای قوانین قبلی به وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تعیین و اعلام شده و همچنین در شهرها و شهرستانها و محل هائی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر وزارت کشور مشخص و آگهی خواهد شد ، داشتن مدرک صلاحیت حرفه ای ضروری است .
تبصره ۱ ـ صلاحیت موضوع این ماده در مورد اشخاص حقیقی و حقوقیبه ترتیب زیر احراز می شود :
الف ـ در مورد مهندسان از طریق پروانه به کار مهندسی .
ب ـ در مورد کاردانهای فنی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی
پ ـ در مورد معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار تجربی .
ت ـ در مورد استادکاران و کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی .
ث ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی (حقوقی).
ج ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی فنی (حقوقی)
تبصره ۲ ـ پروانه مهارت فنی به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی و سایر پروانه های اشتغال به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی صادر می شود.
ماده ۳ ـ شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمان ، پروانه شهرک سازی و شهرسازی و همچنین مراجع صدور مجوزهای مربوط به تفکیک اراضی و سایر مراجع صدور مجوزهای مربوط به کنترل . نظارت و نظایر ان در محل های مندرج در ماده ۲ برای صدور پروانه یا مجوزهای مروبط به کنترل ، نظارت آن در محل های مندرج در ماده ۲ برای صدور پروانه یا مجوزهای مذکور تنها نقشه هائی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال و در حدود صلاحیت و ظرفیت مروبط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیتهای کنترل و نظارت نیز فقط از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال انها می توان استفاده نمود .
تبصره ـ نقشه تفکیک اراضی که توسط شهرداریها تهیه می شود از مفاد این ماده مستثناست .
فصل دوم : پروانه اشتغال به کار مهندسی ، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال
الف ـ پروانه اشتغال به کار مهندسی
ماده ۴ ـ دارندگان مدکر تحصیلی کارشناس و بالاتر در هر یک از رشته های اصلی یا رشته های مرتبط می توانند از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی با توجه به مدارک تحصیلی و سوابق کار و تجربه دریک یا چند زمینه خدمات مهندسی از قیبل طراحی ، محاسبه و نظارت ، اجرا ، بهره برداری ، نگهداری ، کنترل و بازرسی امور آزمایگاهی ، مدیریت ساخت و تولید ، آموزش و تحقیق درخواست تشخیص صلاحیت نمایند .
ماده ۵ ـ برای صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی ، گواهی قبولی در آزمونهای مربوط و سابقه کار حرفه ای در رشته های تخصصی و فنی مربوط ، بعد از تاریخ اخذ رای مدرک بهشرح زیر ضروری است :
الف ـ دارندگان مدرک علمی دکتری با حداقل (۱) سال کارآموزی یا سابقه کار .
ب ـ دانردگان ندرک کارشناسی ارشد با حداقل ۲ سال کاراموزی یا سابق کار.
پ ـ دارندگان مدرک کارشناسی با حداقل ۳ کارآموزی یا سابقه کار.
ماده ۶ ـ گواهی اشتغال به کار و تجربه علمی و سابقه کار متقاضی در صورتی معتبر شناخته خواهد شد که توسط واحدهای فنی وزارتخانه ها ، سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت ، شهرداریها ، شخصیت ها یحقوقی شاغل در رشته های موضوع قانون ، شرکتهای ساختمانی می باشند و یا توسط دو نفر از مهندسان با بیش از ده سال سابقه کار و دارای اشتغال به کار مهندسی و یا توسط نطام مهندسی استان تایید و صادر شده باشد .در گواهی اشتغال نذکور موارد زیر باید درج شود :
الف ـ نام ، محل و مشخصات پروژه ای که متقاضی در آن اشتغال داشته است ،
ب ـ مدت اشتغال متقاضی با ذکر تاریخ شروع و خاتمه کار.
پ ـ نام و مشهصات تحصیلی متقاضی .
ت ـ نام ، مشخصات ، سمت و شماره پروانه اشتغال شخص حقیقی یا حقوقی صادر کننده گواهی .
ماده ۷ ـ متقاضی پروانه اشتغال باید تقاضای کتبی خود را طبق فرم مخصوصی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه شده و حاوی نکات ضروری که متقاضی باید تعهد و رعایت نماید نیز می باشد ، تکمیل می باشد ، تکمیل نموده همراه با مدارک زیر تسلیم نماید :
الف ـ فتوکپی مصدق مدرک تحصیلی که ارزش دانشگاهی و رشته و درجه علمی آن صریحا توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تایید قرار گرفته باشد ، به کیفیتی کهاطمینان به صحت ان برای مرجع صادرکنندگان پروانه اشتغال محرز شود .
ب ـ گواهی اشتغال به کار به ترتیبی که در ماده ۶ این آئین نامه مقرر شده است .
پ ـ گواهی قبولی در آزمون .
ت ـ فتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی.
ث ـ فیش بانکی مروبط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال .
ج ـ مدارک عضویت نظام مهندسی استان مربوط .
چ ـ مدارک هویت به ترتیبی که در فرم تقاضای پروانه اشتغال تعیین و مقرر شده است .
ح ـ سایر مدارکی که ارایه آنها به موجب مقررات این آئین نامه و یا قوانینی حاکم بر صدور این گونه مدارک الزامی می باشد .
ماده ۸ ـ وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی تقاضای پروانه اشتغال مدارک ضمیمه آن در صورت کامل بودن ، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول ، پروانه اشتغال مورد درخواست را صادر خواهد نمود و در صورت کافی نبودن مدارک ، مراتب را ظرف ۱۵ روز با ذکر نواقص به طور کتبی به متقاضی اعلام خواهد نمود .
تبصره ـ وزارت مسکن و شهرسازی در استانهائی که شرایط را مقتضی تشخیص دهد ، وصول تقاضای پروانه اشتغال و مدارک مربوط را به عهده نظام مهندسی استان محول خواهد کرد . نظام مهندسی استان در این حالت پس از بررسی و تایید و تنظیم پرونده ، ان را برای صدور پروانه به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال خواهد کرد .
ماده ۹ ـ اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته و تخصصی که تشخیص صلاحیت شده اند به طور فردیا به طور مشتکر با مسؤولیت مشترک می توانند اقدام به تاسیس دفتر مهندسی بنمایند . دفاتر مهندسی قائم به شخص یا اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال می باشد و امتیاز آن قابل واگذاری نیست . اشخاص مذکور موظف به نگهداری دفاتر قانونی براساس ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیممی باشند .
دفاتر مهندسی مذکور می توانتد با توجه به حدود صلاحیت افراد دارنده پروانه اشتغال که عضو دفتر می بانشد از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست صلاحیت بنمایند .
ماده ۱۰ ـ اشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط و ارایه مدارک به شرح زیر می توانند در یک یا چند رشته ، مشروط بر اینکه حداقل دو نفر از مدیران ان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی باشند تقاضای صدور پروانه اشتغال شخص حقوقی بنمایند .
الف ـ فتوکپی پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی اشخاص حقیقی فوق الذکر .
ب ـ یک نسخه فتوکپی اساسنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس و آخرین تغییرات و یک نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی و مدارک مروبط به ثلت آن در مورد انتخاب مدیر یا مدیران و کسانی که دارای امضاء می باشند .
پ ـ مدارک مربوط به اجراز صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع ذیربطدر صورت وجود .
ت ـ فتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی .
ث ـ فیش بانکی مروبط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال .
ج ـ ارایه مدارک عضویت در نظام مهندسی استان
چ ـ هر نوع مدارک دیگری که در فرم تقاضای پروانه اشتغال حقوقی تعیین و مقرر شده باشد .
تبصره ـ تغییرات اساسنامه یا ترکیب مدیران باید ظرف حداکثر یک ماه به مرجع صادر کننده پروانه اشتغال اطلاع داده شود و در صورتی که تغییرات مذکور به موقع اطلاع داده نشود و یا مدیرانی که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی می باشند از مدیریت شخص حقوقی خارج شوند ، وزارت مسکن و شهرسازی می تواند حسب مورد پروانه اشتغال مدیران یا شخصیت حقوقی یا هر دو را لغو کند .
ب ـ حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال
ماده ۱۱ ـ پروانه اشتغال به کار مهندسی در چهار نقطه درجه پایه ۳ ، پایه ۲ ، پایه (۱)، و ارشد صادر می وشد . برای متقاضیان پروانه اشتغال ، با داشتن سوابق تجربی یا کارآموزی به میزان مندرج در ماده ۵ پروانه اشتغال پایه ۳ صادر می شود . جهت ارتقاء از پایه ۳ به پایه ۲ داشتن ۴ سال و از پایه ۲ به پایه (۱) ، ۵ سال از پایه (۱) به ارشد ۶ سال سابقه کار حرفه ای در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است .
تبصره ۱ ـ اشخاصی که در حال حاضر دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های اصلی می باشند و یا با داشتن سوابق کار بیشتر از میزان مندرج در ماده ۵ این آئین نامه ، متقاضی دریافت پروانه اشتغال هستند ، چنانچه ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آئین نامه جهت تعویض یا دریافت پروانه اشتغال مراجعه نمایند ، با احتساب سنوات تجربه حرفه ای طبقه بندی و بدون آزمون در یک درجه پایین تر قرار خواهند گرفت و در صورتی که بعد از ضرب الاجل مذکور مراجعه نمایند درجه پروانه اشتغال با توجه به سنوات تجریه حرفه ای و موفقیت در آزمون هر یک از درجات مذکور تعیین خواهد شد .
تبصره ۲ ـ در ظرف یک سال موضوع تبصره (۱) این ماده جهت انطباق اشخاص به درجه مهندسی ارشد ، شورای مرکزی سوابق و شرایط متقاضیان را بررسی و پس از تایید صلاحیت حرفه ای ، آنها را جهت اخذ درجه مهندسی ارشد به وزارت مسکن و شهرسازی معرفی می کند . اشخاص مذکور می توانند تا سیر تشریفات مذکور، با اخذ پروانه اشتغال پایه (۱) به کار خود ادامه دهند .
پس از پایان مهلت مذکور ، انطباق درجه متقاضیان معندسی ارشد یا احراز درجه مذکور نیز تابع شرایط عمومی مندرج در این آئین نامه خواهد بود .
تبصره ۳ ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با توجه به تعداد متقاضیان هر درجه و رعایت تناسب مورد نیاز جامعه به آن ، به طور مستمر در فواصل زمانی معین نسبت به برگزاری آزمونهای مربوط اقدام کند .
تبصره ۴ ـ تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی کهبه وسیله سازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت و تعیین ظرفیت شده یا می شوند ، مطایبق دستور العملی خواهد بود که به طور مشترک توسط وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ می شود .
ماده ۱۲ ـ به منظور تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسی ساختمان فعالیتهای مهندسی براساس پیچیدگی عوامل و حجم کار به چهار گروه الف ، ب ، ج و (د) تقسیم می شود .
تبصره ۱ ـ برای تعیین فعالیتهای مهندسی در بخش ساختمان ، ساختمانها به چهار گروه به ترتیب زیر تقسیم می شوند :
گروه الف با مقیاس کاربری محله(۱) تا ۲ طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیر بناب ۶۰۰ متر مربع .
گروه ب با مقیاس کاربری ناحیه ۳ تا ۵ طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیر بنای ۲۰۰۰ متر مربع
گروه ج با مقیاس کاربری منطقه ۶ تا ۱۰ طبقه ارتفاع از روی طمین یا حداکثر زیر بنای ۵۰۰۰ متر مربع .
گروه (د) با مقیاس کاربری شهر بیش از ۱۰ طبقه ارتفاع زمین یا بیش از ۵۰۰۰ متر مربع
تبصره ۲ ـ تهیه طرح معماری و انجام محاسبات سازه و همچنین نظارت معماری و نظارت سازه برای تمام گروههای ساختمانی مندرج در تبصره (۱) این ماده الزامی به شرح جدول این ماده می باشد .
طبقه بندی صلاحیت برای هر یک از گرئههای ساختمان
در محل هائی که مهندس معمار یا عمران به تعداد کافی نباشد طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی حسب مورد از خدمات مهندسی رشته های مرتبط یا رشته های دیگر یا کاردانهای دارای صلاحیت استفاده می شود .
تبصره ۳ ـ گروه بندی سایر فعالیتهای مهندسی موضوع قانون و همچنین تعیین حدود صلاحیت سایر دارندگان پروانه اشتغال به موجب دسنور العملی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می شود تعیین می گردد .
ماده ۱۳ ـ ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته های مختلف و در هر استان به پیشنهاد نظام مهندسی استان و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می وشد .
تبصره ـ دارندگان پروانه اشتغال و کلیه مراجع صادر کننده پروانه ساختمان و سایر مجوزهای مربوط موظفند حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال مندرج در پروانه اشتغال را رعایت نمایند .
ماده ۱۴ ـ ماده ۱۴ ـ حدود صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال شخص حقوقی در رشته و تخصص مورد تقاضا از طریق بررسی و ارزیابی سوابق شخص حقوقی طبق دستور العمل صادر شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی صورت خواهد گرفت و در مواردی که نقشه های تسلیمی به شهرداریها و سایر مراجع صدو رپروانه ساختمان تفکیک اراضی توسط تسلیمی شاشخاص حقوقی امضاء و یا تعهد نظارت می شود باید برحسب الزامی بودن هر یک از موارد ، تهیه طرح معماری و نظارت بر اجرای آن ، انجام محاسبات سازه و نظارت بر اجرای آن ، تهیه طرحهای تاسیسات مکانیکی و برقی و نظارت بر اجرای آنها و نظایر آن و نقشه ها و محاسبات فنب توسط مهندسان دارای پروانه اشتغال تهیه ، امضاء و یا تعهد نظارت شود .
ماده ۱۵ ـ در مورد شرکتهای دولتی و وابسته به دولت ، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به استثنای شهرداریها که به طور قانونی وظیفه تهیه و یا تایید نقشه و انجام کارهای اجرائی ساختمانی به عهده آنها می باشد و اقدام به تاسیس واحدهای سازمانی فنی خاص ،چه در مرکز و چه در هر یک از نقاط مختلف کشور برای انجام این قبیل امور نموده باشند ، مشروط بر اینکه تشکیلات سازمانی آنها به تصویب مراجع صلاحیتدار رسیده و مسؤول واحد فنی آنها دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی باشد ، با ارایه مدارک و مجوزها و مصوبا ت مراجع صلاحیت دار برای هر یک از واحدهای سازمانی فنی تابع آنها به ترتیب مقرر در این آئین نامه پروانه اشتغال شخص حقوقی صادر خواهد شد .
ماده ۱۶ ـ مسؤولیت صحت طراحی و محاسبه ، اجراء نظارت و نظایر آن به عهده مدیر عامل یا رئیس مؤسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده ۱۵ این آئین نامه به عهده مسؤولان واحدهای فنی مروبوط که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی بوده و به امضای انها رسیده است خواهد بود و این مسؤولیت قائم به شخص امضاء کننده بوده و با تغییر سمت وی ، ساقط نخواهد شد . همچنین امضای وی رافع مسؤولیت مهندس طراح ، محاسبه و ناظر که در رشته مربوط امضاء یا تعهد نظارت کرده اند نخواهد بود .
ماده ۱۷ ـ با توجه به اصلاحیه تبصره (۱) ماده (۱) قانون نظام صنفیمصوب ۱۳۶۸ پاسخ به استعلامات مراجع ذی صلاح در خصوص حقوقی شامل شرکتهای ساختمانی ، شرکتهای تاسیساتی و تجهیزاتی و شرکتهای مهندسان مشاور و شرکتهای خدمات مهندسی و سایر مؤسساتی که ارایه خدمات و فعالیت انها مستلزم داشتن پروانه اشتغال می باشد ، و همچنین پاسخگوئی به مسائل صنفی انها با نظام مهندسی استان است که وفق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی عمل خواهد نمود .
ماده ۱۸ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع قانون ، ضمن رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط و احراز کلیه شرایط مقرر در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی باید پروانه اشتغال موقت از وزارت مسکن و شهرسازی دریافت دارند. در پروانه اشتغال موقت مدت اعتبار ، صلاحیت متقاضی و سایر شرایط حسب مورد باید درج شود .
ماده ۱۹ ـ امضای مجاز حقیقی و حقوقی ذیل نقشه ها و اسناد و تعهدآور همراه با مهری خواهد بود که در آن نام کامل و شماره پروانه اشتغال و شماره عضویت نظام مهندسی ، رشته و کد اقتصادی درج شده باشد .
ماده ۲۰ ـ برای متقاضیانی که در بیش از یک رشته دارای شرایط اخذ پروانه اشتغال می باشند یا بعدا صلاحیت جدید کسب نماید فقط یک پروانه اشتغال صادر می شود و در پروانه اشتغال مذکور رشته ها و تخصیص هائی که دارنده پروانه اشتغال درآن تعیین صلاحیت شده است با قید تاریخ احراز و ظرفیت اشتغال آنها درج خواهد شد .
ماده ۲۱ ـ وزارت مشکن و شهرسازی می تواند ، در مورد تمام یا بعضی از رشته ها و تحصص ها صدور یا تجدید یا تمدید و همچنین ارتقای پایه مهندسی را موکول به گذراندن آزمونهای عمرانی و تخصصی نماید .
ماده ۲۲ ـ پروانه اشتغال برای مدت سه سال در سراسر کشور ، در رشته و تخصص تعیین شده معتبر است : وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است در صورت درخواست متقاضی و دارابودن شرایط لازم ظرف یک ماه نسبت به تجدید یا تمدید پروانه اشتغال اقدام و در صورت رد تقاضا یا وجود نواقص . مراتب را به طور کتبی با ذکر دلایل به متقاضی اعلام نماید . تاریخ تجدید یا تمدید پروانه اشتغال باید در محل مخصوصی از متن اشتغال درج شود .
تبصره ۱ ـ در صورتی که اعتبار یک یا بهضی از مدارک جهت صدور یا تجدید یا تمدید پروانه اشتغال محدود به مدت معینی کمتر از ۳ سال باشد ، در این صورت مدت اعتبار پروانه اشتغال با توجه به محدودیتهای زمانی مدارک مذکور تعیین و درج خواهد شد .
تبصره ۲ ـ در صورتی که دارنده پروانه اشتغال بخواهد در خارج از محدوده استانی که در نظام مهندسی استان آن عضو است ، از پروانه اشتغال خود استفاده نماید ، مکلف است مراتب را به طور کتبی به اطلاع مهندسی استان هر دو استان برساند .
ماده ۲۳ ـ در موارد زیر پروانه اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و یا اعتبار آن معلق یا اساسا ابطال خواهد شد :
الف ـ فوت دارنده پروانه اشتغال .
ب ـ حجر دارنده پروانه اشتغال تا زمانی که رفع حجر نشده باشد .
پ ـ عدم تمدید تمدید یا تجدید وجوه وعوارض مقرر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضای مهلت .
ت ـ محکومیت قطعی دارنده پروانه اشتغال به مجازاتی که کیفر تبعی آن محرومیت از حقوق اجتماعی باشد تا انقضای مدت محرومیت از حقوق اجتماعی .
ث ـ در صورتی کهدارنده پروانه اشتغال به موجب رای قطعی شورای انتظامی استان یا شورای انتظامی نظام مهندسی محکوم به محرومیت از کار شود ، در مدت محرومیت از کار .
ج ـ تصمیم وزیر مسکن و شهرسازی در صورت عدم توجه به ابلاغیه ها و اطلاعیه های قانونی وزارت مسکن و شهرسازی .
چ ـ قطع عضویت از نظام مهندسی استان یا اخراج از آن .
ح ـ انحلال یا فقدان شرایط لازم در خصوص اشخاص حقوقی
تبصره ـ دارنده پروانه اشتغال در مدتی که پروانه اشاتغال او فاقد اعتبار شده یا اعتبار ان معلق شده است ، حق استفاده از پروانه اشتغال را جز برای ادامه کارها و مسؤولیتهائی که قبل از آن به عهده گرفته است ( آن هم مشروط به رعایت و رفع تخلفات موجود ) نخواهد داشت .
ماده ۲۴ ـ چنانچه پروانه اشتغال مفقود شود ، صاحب پروانه اشتغال می تواند تقاضای صدور المثنی بنماید و مرجع صادر کننده موظف خواهدبود پس از انقضای مدت سه ماه از تاریخ تقاضا، در صورتی که یابنده ان به مرجع مذکئر ارسال ننموده باشد ، نسبت به صدور المثنی اقدام نماید .
ماده ۲۵ ـ با توجه به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی ، پروانه اشتغال یک سند رسمی دولتی است و کلیه آثار و تبلغات اسناد رسمی را دارا است.
فصل سوم : پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی
ماده ۲۶ ـ برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی فنی و دیپلم و همچنین معماران تجربی در صورت قبول شدن در آزمون علمی و عملی مروبط در یکی از رشته های موضو قانون ـ حسب مورد ـ پروانه اشتغال در سه درجه پایه ۳ پایه ۲ و پایه(۱) به شرح زیر صادر می شود :
الف ـ برای دارندگان مدرک کاردانی فنی مورد تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی در یکی ا زرشته های موضوع قانون با:
ـ داشتن ۵ سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت مدرک کاردانی در رشته مربوط ، پروانه اشتغال به کاردانی پایه (۳) .
ـ جهت ارتقاء از پایه ۳ به پایاه ۲ داشتن ۴ سال و از پایه ۲ به پایه (۱) داشتن ۶ سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است .
ب ـ برای دارندگان مدرک کاردانی فنی سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در یکی از رشته های موضوع قانون با :
ـ داشتن ۶ سال سابقه کار و تجزیه مفید پس از دریافت مدرک کاردانی در رشته مربوط ، پروانه اشتغال کار به کاردانی پایه (۳).
ـ جهت ارتقاء از پایه ۳ به پایه ۲ داشتن سال و از پایه ۲ به پایه (۱) داشتن ۶ سال سابقه کار در پایه قبلی در آزمون مربوط پروری است
پ ـ برای دارندگان مدرک دیپلم فنی در یک از رشته های موضوع قانون با :
ـ داشتن ۷ سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت دیپلم در رشته مربوط ، پروانه اشتغال به کار تجربی پایه (۳).
ـ جهت ارتقاء از پایه ۳ به پایه ۲ داشتن ۵ سال و از پایه ۲ به پایه (۱) داشتن ۶ سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است .
ت ـ برای دارندگان سایر مدارک تحصیلی و معماران تجربی در یک یاز رشته های موضوع قانون با :
ـ داشتن ۸ سال سابقه کار و تجربه مفید براساس مدارک تحصیلی و تجربی رشته مربو ط، پروانه اشتغال به کار تجربی پایه (۳).
ـ جهت ارتقاء از پایه ۳ به پایه ۲ داشتن ۵ سال و از پایه ۲ به پایه (۱) داشتن ۶ سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است .
تبصره ـ سابقه و تجربه مفید حسب گواهیها و مدارک مندرج در ماده ۶ این آئین نامه و سایر مستندات مورد قبول وزارت مسکن و شهرسازی احراز می وشد .
ماده ۲۷ ـ متقاضیان موضوع این فصل از آئین نامه باید تقاضای کتبی خود را همراه با مدارک زیر در تهران به وزارت مسکن و شهرسازی و در استانها به سازمان مسکن و شهرسازی استان تسلیم نمایند :
الف ـ تصویب مصدق مدرک تحصیلی که به تایید مراجع ذیربط صلاح رسیده است و در مورد کاردانها با تعیین و تصریح رشته و گرایش آن .
ب ـ گواهی سابقه و تجربه مفید به شرح مذکور در ماده ۶ این آئین نامه .
پ ـ ارایه مدرک قبولی در آزمون علمی و عملی .
ت ـ فتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی .
ث ـ فتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی .
ث ـ فیش بانکی به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال .
ج ـ مدارک عضویت در تشکل حرفه ای مربوط در صورت تاسیس تشکیلات مذکور .
چ ـ ارایه مدرک که هویت به ترتیبی که در فرم تقاضا قید شده است .
ح ـ سایر مدارکی که ارایه آنها به موجب قوانین و مقررات مصوب ضروری است .
ماده ۲۸ ـ نحوه برگزاری آزمون و سؤالات علمی و تجربی و عتد اللزوم مصاحبه حضوری در سراسر کشور یکسان و متحدالشکل مس یاشد .
سؤالات به صورت کتبی به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و در اختیار سازمانهای مسکن و شهرسازی استان قرار می گیرد ، تا با نظارت مستقیم و همکاری نظام مهندسی استان آزمون برگزار شود . تصحیح اوراق و اعلام اسامی پذیرفته شدگان و عنداللزوم انجام مصاحبه حضوری در تهران با وزارت مسکن و شهرسازی و در استانها با سازمان مسکن و شهرسازی استان است . پس از تاسیس تشکیلات حرفه ای در برگزاری آزمونها از همکاری تشکیلات مذکور استفاده خواهد شد .
ماده ۲۹ ـ به منظور تعیین حدود صلاحیت حرفه ای و ظرفیت اشتغال کاردانها و معماران تجربی ، فعالیتهای فنی مهندسی در بخش اجرای ساختمان براساس پیچیدگی عوامل و حجم کار و موقعیت جغرافیائی به سه گروه الف ، ب و ج تقسیم می شود . سپس با توجه به پایه اشتغال و مدرک تحصیلی و سوابق کار حرفه ای و توانائی متقاضی و سایر عوامل مؤثر ، حدود صلاخیت و ظرفیت اشتغال دارنده پروانه اشتغال طبق دستورالعملی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می وشد تعیین و در پروانه اشتغال درج می شود .
ماده ۳۰ ـ مدت اعتبار پروانه اشتغال به کار کاردانی یا کار تجریب ۳ سال است و در انقضای مدت ، در صورت وجود شرایط لازم قابل تمدید است .
ماده ۳۱ ـ کلیه امور مربوط به پروانه اشتغال اعم از فقدان اعتبار یا معلق شدن اعتبار و سایر موارد از جمله تفویض اختیار در مورد و غیر اینها تابع مقررات مصوب مربوط به دانردگان پروانه اشتغال به کار مهندسی است .
ماده ۳۲ ـ مرجع و نحوه رسیدگی به تخلفات حرفه ای و انضباطی دارندگان پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی نیز مانند دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی است ، لکن پس از تاسیس تشکیلات حرفه ای مروب ط، شورای انتظامی استان و مرجع تجدید نظر با همکاری و هماهنگی تشکیلات مذکور اقدام خواهند کرد و موارد خاصی که در مورد این گروه باید مورد توجه مراجع رسیدگی کننده قرار گیرد و یا باید از آن استثنا شود باتوجه به پیشنهادات تشکیلات حرفه ای مربوط طی دستورالعملی به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی به شورای انتظامی استان و مرجع تجدید نظر ابلاغ خواهدشد .
فصل چهارم : نظات و کنترل ساختمان
ماده ۳۳ ـ مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان طراحی واجرای ضوابط و مقررات مزوبر در مورد آنها الزامی است ، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است و وزارت مذکور با انتشار اعلامیه و اطلاعایه ها ، اگاهیهای لازم را به افراد جامعه خواهد داد .
ماده ۳۴ ـ شهرداریها موظفند در متن تاییدیه نقشه های تفکیک زمین و متن پروانه های ساختمانی و متن پاسخ به هر گونه استعلام درباره کاربری و تراکم اراضی ، مشخصات مصوبات طرحها جامع ، تفصیلی و هادی را که شامل نام مرجع تصویب کننده ، تاریخ و شماره و تاریخ ابلاغیه قانونی است ذکر نمایند .
ماده ۳۵ ـ مالکان و کارفرمایانی که اقدام به احداث ساختمان می کنند موظفند از نخستین روز شورع عملیات اجرائی ، یک نسخه از نقشه ساختمان ممهور شده به مهر شهرداری و یک نشخه از پروانه ساختمان را در تمام مدت اجرای ساختمان در محل کارگاه نگهداری نمایند تا در صورت کراجعه ماموران کنترل ساختمان در اختیار آنها گذاشته شود .
ماده ۳۶ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانها و دستگاههای دولتی و غیر دولتی می توانند در هر موردی که با تخلف مواجه شده یا احتمال تخلف از ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان می دهند ، شکایت یا اطلاعات خود را به وزارت مسکن و شهرسازی در تهران و سازمان و شهرسازی در استان ارسال یا تسلیم نمایند .
ماده ۳۷ ـ وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان مسکن و شعرسازی استان ، ساختمانها را راسا به صورت کنترل نمودنه ای ، سرزده و موردی یا پس از دریافت شکایت مورد رسیدگی و بازرسی قرار می دهد ، در صورت احراز تخلف از مقررات مذکور در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون و مواد مندرج در این فصل ، با ذکر دلایل و مستندات ، دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به شهرداریها و مراجع صدو رپروانه ساختمانی و مهندس مسؤول نظارت ذی ربط ابلاغ می نمایند .
ماده ۳۸ ـ به منظور اعمال نظارت موضوع ماده ۳۵ قانون ، مراجع و اشخاص یاد شده در ماده ۳۴ موظفند در صورت درخواست ، خسب مورد اطلاعات و نقشه های فنی لازم را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار به مهندس مسؤول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف ، قابل پیگیری است . در اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذیربط موظف به همکاری می باشند .
ماده ۳۹ ـ سازمان مسکن و شهرسازی استان موظف است با همکاریهای نظام مهندسی استان و شهرداری در محل هائی که مشمول ماده ۴ قانون نمی باشند ، در اجرای ماده ۳۶ قانون نسبت به تهیه طرحهای همسان (تیپ) در زمینه طراحی و اجرای ساختمان اقدام نماید .
شهرداریها نقشه های مذکور را در اختیار متقاضیان قرار می دهند و چنانچه متقاضی براساس نقشه همسان ، درخواست پروانه ساختمان بنماید، شهرداریها موظفند با رعایت سایر مقررات ، پروانه ساختمانی را صادر و راسا اعمال نظارت نمایند .
ماده ۴۰ ـ به منظور مطالعات و تحقیقات مورد نیاز برای توسعه نظام مهندسی و اصلاح سیستم کنترل در مهندسی ساختمان و گسترش آن در سطح کشور ، متناسب با امکانات مقتضیات محلی و ارتقای کیفی مهندسی ساختمان از طریق پیشنهاد اصلاح قوانین ، تدوین آئین نامه های قانونی ، اصلاح روشها و ساختار اداری و اجرائی و تدوین برنامه های آموزشی در سطوح مختلف ، شورائی مرکب از ۷ عضو تحت عنوان شورای توسعه نظام مهندسی و کنترل ساختمان در وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می شود . اعضاء و رئیس شورای مذکور توسط وزیر مسکن و شهر سازی انتخاب و دبیرخانه شورای مذکور در وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می وشد .
فصل پنجم : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
ماده ۴۱ ـ به منظور تامین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه ای و تحقق اهداف در سطح کشور سازمانی تحت عنوان سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکیل می شود .
ارکان سازمان متشکل است از نظام مهندسی استان هیات عمومی شورای مرکزی رئیس سازمان و شورای انتظامی نظام مهندسی .
ماده ۴۲ ـ سازمان و نظام مهندسی استانها دارای شخصیت حقوقی مستقل و غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیر انتفاعی می باشند .
ماده ۴۳ ـ برای تشکیل نظام مهندسی استان وجود حداقل ۵۰ داوطلب عضویت از بین مهندسان مقیم حوزه آن استان که واجد شرایط مقرر در ماده ۶ قانون و تبصره های ان باشند ، ضروری است تبصره ـ عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته های اصلی اشخاص حقیقی در رشته های مرتبط نظام مهندسی استان بلامانع است ولی در مجامع عمومی فقط اشخاص حقیقی عضو ، حق رای دارند.
ماده ۴۴ ـ عضویت در نظام مهندسی استان مستلزم احراز شرایط و انجام ترتیبات زیر است :
الف ـ دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در یک یاز رشته های اصلی یا رشته های مرتبط .
ب ـ متول آن استان بوده و یا حداقل شش ماه ممتد قبل از تسلیم درخواست عضویت ، در حوزه استان مقیم باشد ، به طوری مه فعالیت حرفه ای وی در آن استان متمرکز بوده اقامات غالب وی در آن استان باشد .
پ ـ نداشتن محکومیت قطعی به محرومیت از اشتغال به کار در هنگام تقاضای عضویت .
ت ـ دادن تعهد نسبت به انجام وظایفی که از طریق نظام مهندسی استان یا شورای مرکزی تصویب و ابلاغ شده یا می شود ، در چهارچوب اهداف قانون و آئین نامه اجرائی آن .
ث ـ پرداخت و ورودیه و حق عضویت سالانه طبق تعرفه های مصوب مربوط .
ج ـ تنظیم و تسلیم تقاضای عضویت ، طبق فرم مخصوصی که در اختیار متقاضیان عضویت قرار خواه گرفت ، همراه با مدارک مقرر در فرم مذکور .
ماده ۴۵ ـ متقاضی عضویت در نظام مهندسی استان تقاضای خود را به دبیرخانه نظام مهندسی استان تسلیم خواهد نمود . مرجع مذکور است حداکثر ظرف ۱۵ روز به تقاضای واصل شده رسیدگی نماید و در صورتی که متقاضی را واجد کلیه شرایط تشخیص دهد، نسبت به صدور تسلیم کارت عضویت او اقدام و چنانچه تقاضا را ناقص و یا مقامی را فاقد شرایط کافی تشخیص دهد ، ناظر خود را در مورد نقص یا رد تقاضا به طور صریح و کتبی ابلاغ نماید .
ماده ۴۶ ـ کسانی که به عضویت نظام مهندسی استان پذیرفته میشوند ، در موارد زیر عضویت آنها قطع و در هر زمان عللی که موجب قطع عضویت شده است برطرف شود بنا به تقاضای متقاضی ، عضویت تجدید و ادامه خواهد یافت :
الف ـ نقل مکان به استان دیگر .
ب ـ استعفاء از عضویت نظام مهندسی استان .
پ ـ سلب هر یک از شرایط عضویت موضوع ماده ۴۴ این آییننامه.
ت ـ اخراج از سازمان به دلیل تکرار تخلف .
تبصره ـ قطع عضویت در نظام مهندسی استان موجب قطع عضویت در کلیه نهادهای وابسته به آن نیز خواهد بود ، ولی برقراری مجدد عضویت ، لزوما موجب برقراری عضویت در نهادهای مذکور نخواهد شد و مستلزم تجدید انتخاب یا صدور حکم مجدد خواهد بود .
ماده ۴۷ ـ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند در آن واحد، عضویت بیش از یک نظام مهندسی استان را دارا باشد و در مواقعی که اقامتگاه شخص از یک استان به استان دیگر تغییر می کند ، کارت عضویت سازمان نظام مهندسی جدید پس از موافقت نظام مهندسی استان و تحقق شش ماه اقامت در استان جدید صادر و کارت عضویت قبلی باطل شده و همراه با مدارک مربوط به نظام مهندسی استان محل صدور آن فرستان می شود . در فاصله شش ماه مذکور کارت عضویت نظام مهندسی استان قبلی به اعتبار خود باقی است . همچنین نظام مهندسی استان قبلی موظف است حسب درخواست نظام مهندسی استان جدید رونوشتی از پرونده و سوابق عضو انتقالی برای نظام مهندسی استان جدید رونوشتی از پرونده و سوابق عضو انتقالی برای نظام مهندسی استان جدید ارسال دارد .
ماده ۴۸ ـ در استانهائی که به واسطه کافی نبودن تعداد مهندسان واجد شرایط ، نظام مهندسی استان تشکیل نشده است ، مهندسان حوزه آن استان می توانند به عضویت نظام مهندسی استان مجاور که توسط وزیر مسکن و شهرسازی تعیین می شود ، پذیرفته شوند. در این قبیل موارد ، وظایف مروبط به استان مذکور نیز توسط نظام مهندسی استان مجاور که به شرح فوق تعیین شده انجام خواهد شد. هرگاه تعداد این افراید به حد نصاب رسید سازمان مسکن و شهرسازی مربوط اقدام به برگزاری اولین دوره انتخابات و تشکیل مهندسی استان خواهد کرد .
ماده ۴۹ ـ به منظور تشکیل سازمان در استانها وفق قانون اولین دوره برگزاری انتخابات در استانها به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمانهای موجود نظام مهندسی ساختمان در استان انجام می گیرد و پس از تشکیل نظام مهندسی استان طبق قانون ، کلیه امکانات ، اموال ، دارائی و تعهدات سازمان موجود به نظام مهندسی استان با نمایندگی هیات مدیره قانونی آن و با حضور نماینده وزارت مذکور منتقل و تحویل می شود .
ماده ۵۰ ـ عضویت در نظام مهندسی استان دارای امتیازاتی به شرح زیر می باشد :
الف ـ دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی با رعایت سایر شرایط
ب ـ شرکت در انتخابات هیات مدیره ، اعم از انتخاب نمودن یا انتخاب شدن .
پ ـ امکان انتخاب شدن به عضویت هیات عمومی و شورای مرکزی و سایر مجامع و کمیسیونها و هیاتهای وابسته به نظام مهندسی استان .
ت ـ استفاده از تسهیلات و خدماتی که نظام مهندسی استان بنا به وظایف و هدفهای خود در اختیار اعضاء قرار می دهد ، از جمله حفظ حقوق و شؤون و حیثیت حرفه ای اعضای نظام مهندسی استان و دفاع د رمقابل معرض به آنها از طریق ارایه خدمات مشاوره حقوقی ، مالی ، فنی و غیره .
ث ـ استفاده از پایگاههای علمی ، فنی ، آموزشی و انتشاراتی به منظور بلالابردن دانش فنی اعضاء
ج ـ استفاده از تسهیلات قانونی ، که برای دارندگان پروانه اشتغال فراهم می شود .
چ ـ استفاده استفاده از ارجاع خدمات کارشناسی موضوع ماده ۲۷ قانون .
ح ـ استفاده از خدمات مالیاتی .
ماده ۵۱ ـ ارکان نظام مهندسی استان به شرح زیر تعیین می شود :
الف ـ مجمع عمومی .
ب ـ هیات مدیره .
ج ـ بازرسان
د ـ شورای انتظامی استان .
محل استقرار دایم آن در مرکز استان است می تواند در سایر شهرها و همچنین مناطق مختلف شهرهای بزرگ استان دفاتر نمایندگی دایر و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر خود را در حوزه مربوط به آن دفاتر محمول نماید .
الف ـ مجمع عمومی
ماده ۵۲ ـ مجمع عمومی نظام مهندسی استان از اجتماعی تمامی اشخاص حقیقی عضو نظام مهندسی استان دارای مدارک تحصیلی در رشته های اصلی یا رشته های مرتبط و کارت عضویت معتبر که اصالتا یا وکالتا حق رای دارند تشکیل می شود.
تبصره ۱ ـ اعضائی که حق رای خود را تفویض می کنند ، باید کارت عضویت خود را نیز ضمیمه برگه اعطای نمایندگی نمایند و نمی توانند جداگانه در رای گیری شرکت کنند .
تبصره ۲ ـ در استانهائی که هنوز سازمان نظام مهندسی ساختمان به موجب قانون آزمایشی تشکیل نشده باشد ، به منظور برگزاری اولین دوره انتخابات ، سازمان مسکن و شهرسازی استان ، کارت عضویت موقت با حداکثر مدت اعبتار یک سال صادر خواهد کرد.
ماده ۵۳ ـ جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یک بار و به طور فوق العاده به تعداد دفعاتی که در اجاس عادی مجمع عمومی تعیین می شود ، به دعوت هیات مدیره تشکیل می شود.
تبصره ۱ ـ در مواردی که وزارت مسکن و شهرسازی یا بازرس (بازرسان ) یا حداقل بیست درصد اعضای نظام مهندسی استان تشکیل مجمع عمومی را درخواست نمایند ، هیات مدیره موظف است ، مجمع عمومی را دعوت به تشکیل نماید .
تبصره ۲ ـ هیات مدیره ملزم به دعوت از نماینده وزیر مسکن و شهرسازی شرکت در جلسات مجمع عمومی است و جلیات یاد شده با رعایت سایر شرایط ، مشروط به انجام دعوت مذکور رسمیت خواهد بافت .
تبصره ۳ ـ نمایندگان اشخاص حقوقی عضو نظام مهندسی استان می توانند به عنوان ناظر د رجلسات مجمع عمومی حضور یابند .
ماده ۵۴ ـ دعوت به تشکیل جلسات مجمع عمومی باید حداقل ۲۰ روز قبل از تشکیل جلسه از طریق دو نوبت آگهی در روزنامه کثیر الانتشار و در صورت لزوم از طریق دعوتنامه و یا به وسیله رسانه های گروهی و جمعی دیگر به اطلاع اعضاء برسد ، درآگهی و یا دعوتنامه و یا اطلاعیه های مزبور باید روز و ساعت و محل تشکیل دستور جلسه قید شود .
ماده ۵۵ ـ جلسات مجمع عمومی با حصول اکثریتمطلق اعضاء اعم از اینکه شخصا حضور یافته و یا به عضو دیگری نمایندگی داده باشند ، رسمیت خواهد بافت و تصمیمات آن با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .
تبصره ـ در مجامع عمومی که در دستور کار جلسه ، انتخاب اعضای هیات مدیره می باشد ، اجتماع در محل واحد و احراز حد نصاب فوق الذکر ضروری نیست و انتخابات از طریق مراجعه مستقیم اعضای مجمع عمومی به صندوقهای رای گیری با رای مخفی و با رعایت مود آتی انجام می وشد و در این مورد هر عضو فقط حق یک رای داشته و مجاز به دادن رای به نمایندگی غیر نمیباشد .
ماده ۵۶ ـ مجمع عمومی توسط هیات رییسه ای مرکب از رئیس ، یک منشی و دو ناظر اداه می شود . ریاست مجمع عمومی با رئیس هیات مدیره خواهد بود ، مگر در مواردی که انتخاب بعضی یا کلیه اعضای هیات مدیره جزو دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس نیز مانند منشی و دو نفر ناظر از بین اعضای حاضر در مجمع عمومی به اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد . از مذاکذات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی تدوین و پس از امضای هیات رییسه مجمع عمومی یک نسخه آن به دبیرخانه نظام مهندسی استان و یک نسخه به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال می شود .
ماده ۵۷ ـ وظایف و اختبارات مجمع عمومی اعم از اینکه به طور عادی یا فوق العادخ تشکیل شده باشد ، به شرح زیر است :
الف ـ انتخاب اعضای هیات مدیره .
ب ـ انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل
پ ـ شنیدن گزارش عملکرد سالانه هیات مدیره و اعلام نظر نسبت به آن .
ت ـ بررسی و تصویب ترازنامه سالانه نظام مهندسی استان و بودجه پیشنهادی هیات مدیره .
ث ـ تعیین تصویب ورودیه حق عضویت سالانه اعضاء و سایر منابع درآمد برای ینظام مهندسی استان براساس پیشنهاد هیات مدیره .
ج ـ اتخاذ تصمیم در مورد پرداخت حق الرحمه اعضای هیات مدیره بازرسان و اعضای شورای انتظامی استان .
چ ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای اطلاعیه های نظام مهندسی استان .
ح ـ شنیدن گزارش فعالیتهای حرفه ای ، علمی و فرهنگی و تصویب پیشنهادات مربوط به آن .
خ ـ تقدیر و تشویق و اعضای جوایز به فعالیتهای ارزنده انجام شده در سطح استان توسط اعضاء و مؤسسات و نظایر آن .
د ـ بررسی و نظر خواهی در مورد موضوعات حرفه ای و مهندسی .
ذ ـ تعیین حداکثر دفعاتی که نیاز به تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العادهدر طول هر سال خواهد بود در اولین جلسه مجمع عمومی عادی سالانه .
ر ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به عهده نظام مهندسی استان در صلاحیت مجمع عمومی می باشد .
ب ـ هیات مدیره
ماده ۵۸ ـ هر یک از نظام مهندسی استانها دارای هیات مدیره ای خواهد بود که از بین اعضای داوطلب در رشته های اصلی برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره بلامانع است .
ماده ۵۹ ـ داوطلبان عضویت در هیات مدیره نظام مهندسی استانها علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در ماده ۱۱ قانون باید دارای پروانه اشتغال پایه ۲ مهندسی یا بالاتر باشند و از ۵ سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی فاقد محکومیت انتظامی از درجه ۳ یا بالاتر باشند .
ماده ۶۰ ـ تعداد اعضای اصلی هیات مدیره متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان می باشد که به شرح زیر تعین می شود :
از ۵۰ تا ۳۰۰ عضو تعداد اعضای اصلی هیات مدیره ۵ تا ۷ نفر
از ۳۰۱ تا ۱۰۰۰ عضو تعداد اعضای اصلی هیات مدیره ۹ نفر
از ۱۰۰۱ تا ۱۰۰۵ عضو تعداد اعضای اصلی هیات مدیره ۱۳ نفر
از ۲۵۰۱ تا ۵۰۰۰ عضو تعداد اعضای اصلی هیات مدیره ۱۷ نفر
از ۵۰۰۱ تا ۱۰۰۰۰ تضو تعداد اعضای اصلی هیات مدیره ۲۱ نفر
از ۱۰۰۰۱ و بیشتر تعداد اعضای اصلی هیات مدیره ۲۵ نفر
هیات مدیره در هر یک از رشته های اصلی یک عضو علی البدل خواهد داشت .
ماده ۶۱ ـ تعداد اعضای اصلی هیات مدیره متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان به تفکیک رشته های اصلی به شرح جدول موضع این ماده خواهد بود:
تبصره ۱ـ در تمامی موارد اعضای هر یک از رشته های اصلی یا مجموع اعضای هر گروه باید حداقل مشتمل بر ۷ نفر باشد تا حسب مورد ، نماینده آن رشته یا گروه بتواند یک عضو اصلی در هیات مدیره داشته باشد .
تبصره ۲ ـ در صورتی که ستون اول از هر یک از رشته های اصلی داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد ، حداقل اعضای هیات مدیره ۵ عضو خواهد بود .
تبصره ۳ ـ چنانچه در گروهی به تعداد کافی از شته های داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد از سایر رشته های آن گروه به تعداد مورد نیاز از حائزین بالاترین آرلء انتخاب خواهند شد و اگر در هیچ یک از رشته های یک گروه داوطلب واجد شرایط و حد نصاب لامم وجود نداشته باشد ، جهت تامین باقیمانده اعضای هیات مدیره از رشته ها و گروههای دیگر بدون توجه به رشته و به ترتیب حائزین اکثریت آراء انتخاب خواهند شد .
ماده ۶۲ ـ برای انجام انتخابات هیات مدیره ، هیات اجرائی انتخابات مرکب از ۳ تا ۷ عضو نظام مهندسی استان با حداقل ده سال سابقه کار انتخاب خواهند شد . تعداد اعضای هیات اجرائی انتخابات برای استانهائی که تا ۳۰۰ عضو دارند ۳ نقر و تا ۲۵۰۰ عضو ۵ تا ۷ نفر و بیش از آن ۷ نفر خواهد بود . هیات مذکور با نظارت وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان دستگاه نظارت وظیفه برگزاری انتخابات را برعهده خواهد داشت .
به منظور تعییتن اعضای هیات اجرائی انتخابات ، سازمان مسکن و شهرسازی استان ، به تعداد ۲ برابر مورد نیاز از اعضای نظام مهندسی استان را انتخاب می نماید و آنها از بین خود نصف اعضاء را با اکثریت آراء به عنوان هیات اجرائی انتخابات تعیین و به سازمان مسکن و شهرسازی استان اعلام می نمایند . هیات اجرائی انتخابات باید چهار ماه قبل از اتمام هر دوره هیات مدیره انتخاب وتشکیل شود .
تبصره ـ وزارت مسکن و شهرسازی می تواند در اولین دوره انتخابات ، هیات اجرائی انتخابات را راسا از بین اعضای نظام مهندسی استان انتخاب نمایند .
ماده ۶۳ ـ اعضای هیات اجرائی انتخاب در اولین جلسه ، از بین خود یک رئیس ، یک نایب رئیس و یک منشی انتخاب خواهند کرد و جلسات آن با حضور دوسوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرای موافق معتبر خواهد بود .نماینده دستگاه نظارت نیز مجاز به شرکت در جلسات هیات اجرائی انتخابات است .
تبصره ـ اعضای هیات اجرائی انتخابات نمی توانند نامزد عضویت در هیات مدیره باشند .
ماده ۶۴ ـ هیات اجرائی انتخابات پس از تشکیل ، موظف است ظرف یک هفته اقدامات زیر را انجام و به روشهای مقتضی آگهی و اعلام نماید :
الف ـ اعلام شرایط عضویت در هیات مدیره .
ب ـ تعیین مهلت قبول تقاضای نامزدی عضویت در هیات ندیره که مدت آن نباید کمتر از ۱۵ روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط باشد .
پ ـ اعلام نشانی و شمارش تلفن تماس محل استقرار هیات اجرائی انتخابات و همچنین نشانی محلهای ثبت نام داوطلبین .
ت ـ درج مدارکی که داوطلبان همراه تقاضای خود باید ارسال نمایند .
ث ـ تعیین روز و ساعت و محل یا محل های برگزاری انتخابات که باید دریک روز انجام شود ، پس از تایید دستگاه نظارت .
ج ـ اعلام تعداد اعضای هیات مدیره در هر رشته و گروه وبراساس جدول ماده ۶۱ این آئین نامه .
چ ـ اعلام سایر مواردی که برای داوطلبان و شرکت کنندگان در انتخابات ضروری به نظر می رسد .
ح ـ ارسال آگهی های منتشر شده به آدرس کلیه اعضای نظام مهندسی استان در صورت لزوم .
ماده ۶۵ ـ داولبان عضویت در هیات مدیره می توانند ظرف مهلتی که توسط هیات اجرائی انتخابات تعیین شده است ، داوطلبی خود را به طور کتبی همراه با فتوکپی پروانه اشتغال و سایر مدارک لازم به هیات اجرائی انتخابات یا یکی از محلهای ثبت نام تسلیم و رسید دریافت دارند .
ماده ۶۶ ـ هیات اجرائی انتخابات موظف است حداکثر ظرف یک هفته از پایان مهلت ثبت نام جهت احراز شرایط داولبان ، از مراجع ذیربط استعلام و رونوشت آن را برای دستگاه نظارت ارسال و ظرف یک ماه از تاریخ مذکور اعم از اینکه پاسخ استعلامها واصل شده یا نشده باشد با اکثریت آراء نسبت به صلاحیت نامزدها اتخاذ تصمیم و نتیجه را به دستگاه نظارت و متقاضی اعلام نماید .
افرادی که صلاحیت آنها رد شده است می توانند ظرف ۳ روز از تاریخ وصول نظریع شکایت خود را به طور کتبی به دستگاه نظارت تسلیم و رسید دریافت دارند . دستگاه نظارت موظف است ظرف یک هفته به شکایات واصل شده رسیدگی و نظر قطعی خود را در مورد صلاحیت شاکیان و سایر داوطلبان به هیات اجرائی انتخابات اعلام دارد .
پس از تایید فهرست نهائی نامزدها به وسیله دستگاه نظارت ، هیات اجرائی انتخابات فهرست مذکور را به تعداد کافی تکثیر و توزیع نموده ، حداقل دو هفته قبل از روز اخذ رای آن را در روزنامه محلی یا روزنامه کثیر الانتشار آگهی یا در صورت لزوم به وسایل مقتضی به اطلاع اعضاء می رساند .
تبصره ـ فهرست اسامی داوطلبان شامل نام ، نام و نام خانوادگی ، با ذکر رشته تحصیلی ، نام دانشکده ، سال دریافت مدرک ، نوع مدرک ، رشته تحصیلی به صورت الفبائی و به تفکیک رشته باید تنظیم شود و در روز رای گیری در محل های مناسب در معرض درد رای دهندگان قرار داده شود .
ماده ۶۷ ـ در صورتی که هیات اجرائی انتخابات با توجه به امکانات ، وسعت استان ، تعداد اعضاء پراکندگی شهرهای استان وسایر عوامل ، محلهای متعهددی جهت برگزاری انتخابات تعیین نماید ، باید برای هر یک از محل های مذکور ، هیات اجرائی انتخابات فرعی مرکب از سه عضو نظام مهندسی استان که واجد شرایط انتخابات فرعی مرکب از سه عضو نظام مهندسی استان که واجد شرایط انتخاب شدن در هیات اجرائی انتخابات باشند تعیین کند ، ولی به هر حال مسؤولیت حسن انجام انتخابات با هیات اجرائی انتخابات می باشد . دستگاه نظارت نیز برای هر محل بک ناظر خواهد داشت .
ماده ۸ ـ هر یک از اعضای نظام مهندسی استان می تواند با ارایه کارت عضویت همان استان به تشحیص خود به تمام یا بعضی از داوطلبان در هر یک از رشته های اصلی و حداکثر به تعداد اعضای اصلی هیات مدیره نظام مهندسی استان رای دهد و در صورتی که بیش از آت در ورقه رای خود نوشته باشد ، اسامی اضافی از آخر حذف خواهد شد .
تبصره ـ در صورتی که رای دهنده اسامی افرادی غیر از داوطلبان اعلام شده را بنویسد فقط آن اسامی حذف می شود .
ماده ۶۹ ـ پس از خاتمه رای گیری ، هیات اجرائی انتخابات موظف است زیر نظر دستگاه نظارت اقدام به شمارش آراء نماید . در هر یک از رشته های اصلی از بین کسانی که دارای رای بیشتر باشد به ترتیب اولویت ، اعضای اصلی و علی البدل در آن رشته تعییین میشود و نتایج رای گیری صورت جلسه شده و توسس اعضای هیات اجرائی انتخابات و نمایندگان دستگاه نظارت امضاء میشود.
ماده ۷۰ ـ مدت قبول شکایات مربوط به انتخابات تا ۵ روز بعد از روز اخذ رای خواهد بود و مدت رسیدگی به آنها یک هفته پس از انقضای مدت مذکور می باشد و مرجع رسیدگی به این شکایات ، هیات اجرائی انتخابات به اتفاق نماینده دستگاه نظارت است .
به شکایات بدون نام و مشخصات و نشانی شاکی ترتیب اثر داده نخواهد شد . پس از انجام رسیدگی ، در صورت تایید انتخابات ، نتایج قطعی اعلام و کلیه اوراق و دفاتر و مدارک مربوط به دبیرخانه نظام مهندسی استان تحویل می وشد و در صورت ابطال انتخابات ، هیات اجرائی انتخابات حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به شروع تشریفات انتخابات مجدد ، اقدام خواهد نمود .
تایید یا ابطال انتخابات منحصرا از اختیارات دستگاه نظارت است . پس از خاتمه انتخابات و تایید آن ، اعتبارنامه های اعضای هیات مدیره به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی امضاء و صادر می شود
ماده ۷۱ ـ هیات مدیره که از اعضای اصلی تشکیل می شود، در اولین جلسه از بین خود یک رئیس ، دو نایب رئیس و یک دبیر برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنها در سالهای بعد بلامانع است . همچنین هیات رییسه از بین خود یک نفر را با تایید هیات مدیره به سمت خزانه دار منصوب می نماید. رئیس هیات مدیره ، رئیس نظام مهندسی استان می باشد .
ماده ۷۲ ـ جلسات هیات مدیره حداقل ماهی دوبار تشکیل و با حضور دو سوم اعضای رسمیت می یابد . اعضای علی البدل می توانند بدون داشتن حق رای در کلیه جلسات هیات مدیره شرکت نمایند . تصمیمات و مصوبات هیات مدیره با رعایت نصاب اکثریت نصف به اضافه یک به نسبت تعداد کل اعضای اصلی معتبر بوده و توسط دبیر مخصوصی که ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه می رسد . اسامی غایبین ذیل آن ذکر می شود .
تبصره ۱ ـ چنانچه هر یک از اعضای اصلی هیات اصلی هیات مدیره چهار جلسه پیاپی با هشت جلسه متناوب در مدت شش ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت نمایند مستعفی شناخته شده وعضو علی البدل به جای او در جلسات هیات مدیره به عنوان عضو اصلی شرکت خواهد کرد و مراتب نیز به عضو مستعفی به طور کتبی اعلام می شود.
تبصره ۲ ـ در صورت فوت ، استعفاء ، حجر یا سلب صلاحیت قانونی هر یک از اعضای هیات مدیره از عضو علی البدل به عنوان عضو اصلی جهت شرکت در جلسات هیات مدیره دعوت خواهد شد .

ماده ۷۳ ـ اختیارات و وظایف هیات مدیره به شرح زیر تعیین میشود:
۱ ـ برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی
۲ ـ برنامه ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه ای مهندسی
ساختمان و مشاغل مرتبط با آن و جلب مشارکت اعضاء در جهت توسعه فعالیتهای حرفه ای و مهندسی
۳ ـ ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخشهای مهندسی ساختمان از طریق اسجاد پایگاههای علمی ، فنی ،اموزشی و نظایر آن .
۴ ـ همکاری با مراجع مسؤول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرحهای جامع و تفضیلی و هادی شهرها توسط اعضای نظام مهندسی استان حسب درخواست .
۵ ـ نظارت بر حست اجرای انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحها و فعالیتهای غیر دولتی و در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح .
۶ ـ مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربط به فعالیتهای حوزه ها ی مشمول قانون .
۷ ـ دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضلء و تشویق و حمایت از فعالیتهای با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی و معرفی طرحهای ارزشمند .
۸ ـ تنظیم روابط بین صاحبان حرفه ای مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسؤول در بخش مهندسی ساختمان در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی .
۹ ـ کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی ساختمان و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه تدوین ، اجراء و کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها /
۱۰ ـ کمک به ارتقای کیفیت طرحهای ساختمانی ، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارایه گزارش برحسب درخواست ، شرکت در کمیسیونها و شوراهای تصمیم گیری در مورد این گونه رحها و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و شهردارها و در زمینه کنترل ساختمان و اجرای طرحهای یاد شده با استفاده از خدمات اعضای نظام مهندسی استان .
۱۱ ـ ارایه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضائی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است .
۱۲ ـ همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی
۱۳ ـ تهیه و تنظیم و تصویب برنامه ها و بودجه و ترازنامه سالانه نظام مهندسی استان و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب .
۱۴ ـ معرفی نماینده هیات مدیره جهت عضویت در کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی به منظور رسیدگی و تشخیص مالیات فنی و مهندسی اعضای نظام مهندسی استان .
۱۵ ـ تهیه و تنظیم مبانی قسمت گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد آن به وزرات مسکن و شهرسازی جهت تصویب و ابلاغ
۱۶ ـ پیشنهاد اسامی بازرسان به میزان دو برابر تعداد آنها از بین اعضای نظام مهندسی استان به مجمع عمومی برای انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل .
۱۷ ـ انتخاب و معرفی حسب مورد دو تا چهار عضو شورای انتظامی استان به شورای مرکزی جهت صدور حکم عضویت در شورای انتظامی استان موضوع ۱۷ قانون و فراهم کردن موجبات و وسایل تشکیل شورای انتظامی استان .
۱۸ ـ تهیه و تصویب نظام نامه اداری ، مالی و داخلی نظام مهندسی استان .
۱۹ ـ تنظیم امور اداری و مالی نظام مهندسی استان طبق مقررات نظام نامه های مربوط .
۲۰ ـ تعیین میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب
۲۱ ـ ارسال شکایات واصل شده به شورای انتضامی استان .
۲۲ ـ استخدام و عزل و نصب کارکنان نظام مهندسی استان و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش انها .
۲۳ ـ افتتاح حسب بانکی ، به نام نظام مهندسی استان نزد بانکها و برداشت از این حسابها جهت انجام امور نظام مهندسی استان و پرداخت هزینه ها .
۲۴ ـ تعیین امضاء یا امضاء های مجاز به منظور برداشت از حسالهای بانکی ، امضای قراردادها ، اسناد و اوراق تعهد آور ، اقامه دعوی و صلح و سازش .
۲۵ ـ تعیین فهرست کارشناسان خبره و واجد شرایط به تفکیک رشته های اصلی از بین اعضای نظام مهندسی استان با رعایت ضوابط و دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی جهت معرفی به مراجع قضائی یا شوراهای انتظامی یا سایر مراجع متقاضی
۲۶ ـ اعلام نظر کتبی به مراجع قضائی یا معرفی کارشناس یا هیات کارشناسی خبره واجد شرایط به محاکم قضائی ظرف مهلت های تعیین شده ، موضوع ماده ۱۷ قانون .
۲۷ ـ همکاری در برگزاری آزمونهای موضوع قانون و آئین نامه اجرائی آن
۲۸ ـ تشکیل کمیته نظام پیشنهادات در نظام مهندسی استان و تهیین وظایف و نحوه هماهنگی با سایر استانها ، موضوع ماده ۸۶ این آئین نامه .
۲۹ ـ تشکیل هیات مشوتی نظام مهندسی و تعیین وظایف و نحوه همکاری .
۳۰ ـ تاسیس دفاتر نمایندگی و تهیه و تصویب نظام برنامه مربوط ، شامل نحوه تشکیل ، چگونگی فعالیت و تعیین حدود وظایف و اختیارات انها .
۳۱ ـ تهیه نظام نامه مروبط به کمیسیونهای تخصصی شامل نحوه تشمیل ، شرح وظایف و حدود اختیارات و نحوه ترمیب آنها .
۳۲ ـ ایجاد تسهیلات لازم جهت انجام کارآموزی فارغ التحصیلان رشته های اصلی و رشته های مرتبط در مهندسی ساختمان .
۳۳ ـ تشکیل دفاتر مشاوره و راهمانی به منظور کسب اطلاعات لازم و ارایه آن به عموم به منظور اطلاع رسانی به مراجعین و اعضای سازمان و ارجاع امور به اعضای حقیقی و حقوقی نظام مهندسی استان و مراجع ذیربط در موارد نیاز ، نظیر حل و فصل موضوعات ، رفع اختلاف ، خدمات مشاوره فنی و مهندسی .
۳۴ ـ انتشار خبرنامه و نشریات تخصصی و تهیه و توزیع نشزیات حرفه ای ، نرم افزارها و غیره .
۳۵ ـ تشکیل نمایشگاههای تخصصی ، فنی ، تولیدی ، و ایجاد تسهیلات لازم برای شرکت اعضاء در نمایشگاههای داخلی و خارجی .
۳۶ ـ پیشنهاد تغییرات خاص متناسب با شرایط ویژه استان در مقررات ملی ساختمان براساس ماده ۳۳ قانون .
۳۷ ـ مشورت با گروههای تخصصی و کسب نظر آنها در امور مرتبط با رشته مربوط .
۳۸ ـ هر نوع وظیفه دیگری که ب موجب قانون و آئین نامه اجرائی و سایر مقررات مربوط و یا عرفا ضروری است و به عهده هیات مدیره می باشد .
ماده ۷۴ ـ کلیه مکاتبات مهندسی استان با امضای رئیس هیات مدیره و در غیاب او به ترتیب با امضای نایب رئیس اول یا دوم انجام می شود ، نگر انکه در موارد معینی ، هیات مدیره تحوه خاصی تعیین کرده باشد .
ماده ۷۵ ـ نمایندگی نظام مهندسی استان با هیات مدیره است که به طور کلی و یاموردی نماینده یا نماینده یا نمایندگان خود را حق انتخاب وکیل با حق توکیل غیر یا بدون آن و با تعیین حدود اختیارات و صلاحیت تعیین خواهد کرد .
ماده ۷۶ ـ هیات مدیره می تواند در جهت اجرای تصمیمات و وظایف محوله تمام یا قسمتی از اختیارات خود را در موارد معین و یا برای مدت محدود و معین به هر یک تیا چند نفر از اعضای هیات مدیره تفویض نماید . همچنین هیات مدیره می تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به موجب نظام نامه های مربوط دفاتر نمایندگی و کمیسیونهای تخصصی مهندسان هر رشته در شهرستانهای تابعه استان واگذار کند . این نظام نامه ها ممکن است در صورت قبول و تایید شورای انتظامی استان نیز شامل دریافت شکایات انتظامی و رسیدگی مقدماتی نسبت به آنها براساس مفاد توافقنامه های منعقد شده و ارسال پرونده به شورای انتظامی استان جهت رسیدگی و صدور رای باشد .
ماده ۷۷ ـ گروههای تخصصی در هر یک از استانها و در هر یک از رشته های اصلی که تعداد آنها حداقل به ۷ نفر بالغ شود تشکیل میشود . گروههای مذکور ، حل و فصل قرار می دهند و نظرات خود را در جلسات گروه ، ظرح و مورد بررسی و حل و فصل قرار می دهند و نظران و پیشنهادات خود را برا ینظام مهندسی استان ارسال می دارند . هیات مدیره نیز قبل از تصمیم گیری در اموری که اختصاصا مرتبط با یکی از رشته های اصلی است نظر گروه تخصصی مربوط را استعلام نموده ، آن را در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار می دهد .
ماده ۷۸ ـ هیات مدیره نظام مهندسی استان موظف است ظرف ۳ ماه از تاریخ تشکیل نظام مهندسی استان نسبت به تشکیل گروههای تخصصی موجود در استان اقدام کند .
ماده ۷۹ ـ هر یک از گروههای تخصصی دارای یک هیات رییسه متشکل از ۳ تا ۷ عضو خواهد بود که از بین اعضای هیات مدیره نظام مهندسی استان در رشته مربوط و سایر اعضای همان رشته در نظام مهندسی استان برای مدت سه سال به شرح زیر تعیین و انتخاب می شوند و نمایندگی گروه تخصصی آن رشته را در امور مربوط به عهده خواهند داشت :
نحوه انتخاب و تعداد اعضای هیات رییسه گروههای تخصصی
تبصره ۱ ـ انتخاب سایر اعضای هیات مدیره نظام مهندسی استان در رشته مربوط به وسیله اعضای همان رشته در نظام مهندسی استان به عنوان عضو هیات رییسه گروه تخصصی نیز بلامانع است .
تبصره ۲ ـ اگر در بین اعضای هیات مدیره به تعداد کافی از متخصصین رشته ای موجود نباشد ، به تعدا مورد نیاز ، از بین سایر اعضای همان رشته در نظام مهندسی استان انتخاب خواهند شد .
تبصره ۳ ـ در برگزاری انتخابت هیات رییسه گروههای تخصصی ، نماینده سازمان و آداب سنتی ، ملی و فرهنگی در طراحی ، محاسبه ، اجراء بهره برداری ، نگهداری و سایر فعالیتهای مهندسی ، کمیته ای تحت عنوان کمیته نظام پیشنهادات در وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین در هر یک از نهادهای قانون ، نظیر شورای مرکزی نظام مهندسی استان و گروههای تخصصی موضوع ماده ۱۶ قانون تشکیل می شود و نحوه گردش اطلاعات و چگونگی استفاده از آن به ترتیب زیر خواهد بود :
الف ـ گروههای تخصصی استان نظریات و پیشنهادات واصل شده را ضمن اعلام وصول کتبی به پیشنهاددندگان دسته بندی و در پایان هر ماه گزارش آن را همراه اظهار نظر یا هر گونه پیشنهادی به نظام مهندسی استان ارسال می دارند .
ب ـ نظام مهندسی استان گزارشهای واصل شده گروههای تخصصی استان و نظرات و پیشنهادات واصل شده از سایر اعضاء را ضمن اعلام وصول به گروههای تخصصی و اعضاء و همچنین درج در خبرنامه نظام مهندسی استان دسته بندی و طیقه بندی موضوعی نموده و مواردی را که در حدود اختیارات و صلاحیت نظام مهندسی استان است راسا اقدام می نمایند و در پایان هر فصل ، گزارش آن را همراه اظهار نظر یا هر گونه پیشنهادی به شورای مرکزی ارسال خواهد داشت .
پ ـ شورای مرکزی گزارشهای واصل شده نظام مهندسی استانها را ضمن اعلام وصول و همچنین درج در خبرنامه شورای مرکزی همراه گزارشی شامل :
ـ اظهارنامه و پیشنهادات شورای مرکزی ،
ـ دسته بندی و طبقه بندی موضوعی مطالب ،
ـ تعیین اولویتهای پیشنهاداتی که باید مورد عمل قرار گیرد ،
ـ ضرورت تحقق و شرایط و ملزومات مورد نیاز ،
هر شش ماه یک بار به کمیته نظام پیشنهادات وزارت مسکن و شهرسازی ارسال خواهد داشت .
ت ـ کمیته نظام پیشنهادات وزارت مسکن و شهرسازی با توجه به پیشنهادات شورای مرکزی از محل بودجه موضوع ماده ۳۹ قانون که به این منظور تخصیص یافته ، بهع پیشنهاداتی که مورد عمل قرار گرفته براساس دستور العمل مصوب وزیر مسکن وشهرسازی در هر سال جایزه ای تحت عنوان جایزه پیشنهاد به پیشنهاد دهندگان اعطا می نماید .
ج ـ بازرس و بازرسان
ماده ۸۱ ـ هر نظام مهندسی استان که تا ۱۰۰۰ عضو داشته باشد یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل و از ۱۰۰۱ عضو تا ۵۰۰۰ عضو ۲ بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل و از ۵۰۰۱ عضو و بیشتر ۳ بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل خواهد داشت . بازرسان نباید عضو هیات مدیره یا شورای انتظامی استان باشند و حداقل باید ۱۰ سال سابقه کار داشته متعهد و خوشنام باشند .
به منظور انتخاب بازرسان ، هیات مدیره اسامی دوبرابر بازرسان اصلی و علی البدل واجد شرایط را اط بین اعضای نظام مهندسی استان انتخاب و به اولین جلسه مجمع عمومی که بعد از انتخاب هیات مدیره تشکیل می شود پیشنهاد می نماید . حایزین اکثریت آراء بهترتیب نفرات اول به عنوان بازرس یا بازرسان اصلی و نفر بعدی به عنوان بازرس علی البدل برای ندت ۲ سال انتخاب میشوند
ماده ۸۲ ـ وظایف و اختیارات بازرس (بازرسان) به شرح زیر تعیین می شود:
الف ـ اظهار نظر در باره صحت و درستی صورت داراییها و صورت حساب دوره عملکرد و ترازنامه ای که هیات مدیره برای ارایه به مجمع عمومی تهیه نموده است و تهیه گزارش و تسلیم آن به هیات مدیره حداقل ۱۵ روز قبل از تشمیل مجمع عمومی .
ب ـ اظهار نظر درباره صحت مطالب و گزارشها و اطلاعاتی که هیات مدیره برای ارایه به مجمع عمومی تنظیم نموده است .
پ ـ بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند اقدامات و عملکرد هیات مدیره در حدود قانون و آئین نامه های اجرای آن بوده و حقوق اعضاء در حدودی که قانون و آئین نامه های آن تعیین کرده به طور یکسان رعایت شده باشد ودر صورتی که هیات مدیره تخلف یا تخطی اط قانون و آئین نامه داشته و یا اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار مجمع عمومی قرار دهند بازرس یا بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه نمایند .
ت ـ بازرس یا بازرسان با اطلاع هیات مدیره حق دارند د رهر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به نظام مهندسی استان را از هیات مدیره مطالعه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند . این رسیدگی نباید به گونه ای باشد که موجب وقفه در عملیات جاری شود .
ث ـ بازرس یا بزرسان می توانند به مسؤولیت خود در انجام وظایفی که برعهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند ، مشروط بر اینکه آنها را از قبل به طور رسمی و کتبی به نظام مهندسی استان معرفی کرده باشند . این کارشناسان در موارد و حدودی که بازرس یا بازرسان تعیین می کنند مانند خود بازرس حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت .
د : شورای انتظامی استان
ماده ۸۳ ـ هر یک از نظام مهندسی استانها دارای یک شورای انتظامی استان خواهد بود . تعداد اعضای شورای انتظامی در استانهائی که تعداد اعضای نظام مهندسی استان تا ۱۰۰۰ نفر باشد از سه عضو ئو بیش از ۱۰۰۰ نفر از پنج عضو تشکیل می شود .
یک عضو شورای انتظامی استان توسط رئیس دادگستری استان و بقیه از بین اعضای خوشنام نظام مهندسی استان توسط هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب و به شورای مرکزی جهت صدور حکم عضویت در شورای انتظامی استان معرفی می شوند.
ماده ۸۴ ـ شورای انتظامی استان در اولین جلسه از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب انها پس از انقضای هر دوره یک ساله بلامانع خواهد بود .
جلسات شورای انتظامی استان با حضور دوسوم از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرای حاضر در جلسه معتبر است.
ماده ۸۵ ـ شورای انتظامی استان مرجع رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای ، انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی عضو نظام مهندسی استان و یا دارندگان پروانه اشتغال می باشد .
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، اعم از صاحب کار ، زیاندیده از تخلف ، دستگاهها و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت یا غیر دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی ، شهرداریها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت یا غیر دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی ، شهرداریها و مؤسسات عمومی و به طور کلی هر شخصی که در مورد هر یک از اعضای نظام مهندسی استان سا دارنده پروانه اشتغال شکایتی در مورد تخلفات انضباطی ، انتظامی و یا حرفه ای وی داشته باشد می تواند شکایت خود را به طور کتبی و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و مدارک مربوط به دبیرخانه نظام مهندسی استان ارسال یا تحویل نماید .
تبصره ۱ ـ رسیدگی به تخلفات اشخاصی که براساس قوانین قبلی دارای پروانه اشتغال هستند وبی هنوز عضویت نظام مهندسی استان را دارا نمی باشند ، در صلاحیت شورای انتظامی استان است .
تبصره ۲ ـ در صورتی که مشتکی عنه عضو نظام مهندسی استان دیگری غر از نظام مهندسی استان واصل کننده شکایت باشد . نظام مهندسی استان محل وقوع تخلف ، صالح برای رسیدگی بع شکایت است .
تبصره ۳ ـ به شکایات واصل شده که بدون امضاء و نام و نشانی کامل شاکی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
تبصره ۴ ـ هیات مدیره می تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف ، بدون دریافت شکایت ، راسا نیز به شورای انتظامی استان اعلام شکایت کند .
ماده ۸۶ ـ دبیرخانه نظام مهندسی استان که دبیرخانه شورای انتظامی استان نیز محسوب می شود ، کلیه شکایات واصل شده را در دفتر مخصوصی ثبت و پس از تشکیل پرونده و ضمیمه نمودن سوابق عضویت مشتکی عنه با رعایت نوبت ، تعیین وقت نموده و به شورای انتاظمی استان تسلیم می نماید . موارد خارج از نوبت به تشخیص رئیس شورای انتظامی استان تعیین خواهد شد .
تبصره ـ کلیه مکاتبات و تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان با امضای رئیس یا نایب رئیس شورای انتظامی استان از طریق همین دبیرخانه انجام و ابلاغ خواهد شد .
ماده ۸۷ ـ شورای انتظامی ملزم است به شکایت واصل شده رسیدگی در صورتی که شکایت را وارد نداند و یا رسیدگی به موضوع را در صلاحیت خود تشخیص ندهد نظر بهرد شکایت یا عدم صلاحیت داده و در غیر این صورت حسب مورد از محل بازدید و یا از شاکی و مشتکی عنه و یا هر شخص دیگر که در ارتباط با موضوع شکایت است دعوت به عمل آورده و ضرورتا پس از شنیدن اظهارات و دفاعیات آنها اتخاذ تصمیم کند . عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده او در اولین جلسه رسیدگی در حکم انصراف از شکایت است لکن عدم حضور مشتکی عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود .
تبصره ۱ ـ مشتکی عنه می تواند در صورت عدم امکان حضور، لایحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی استان تسلیم و یا یک نفر را به عنوان وکیل معرفی نماید .
تبصره ۲ ـ شورای انتظامی استان در ه رمورد کهبه مصلحت تشخیص دهد می تواند از نظرات مشورتی کارشناسان خبره نظام مهندسی استان موضوع بند ۲۵ ماده ۷۳ این آئین نامه و یا متخصصان واجد شرایط یا نظرات کمیسیونهای تخصصی تشکیل شده در نظام مهندسی استان نیز استفاده کند و می تواند دریافت و ثبت شکایات و انجام امور مقدماتی از قبیل بازدید از محل ، کسب نظر کارشناسی ، تهیه گزارش و همچنین ارسل و ابلاغ اوراق و دعوتنامه ها و آرای صادر شده را به دفاتر نمایندگی در استان تفویض نماید .
ماده ۸۸ ـ طرح و رسیدگی به شکایت در مراجع قضائی مانع از رسیدگی در شورای انتظامی استان و اعمال مجازاتهای انضباطی و حرفه ای مندرج در این آئین نامه نخواهد بود .
ماده ۸۹ ـ شورای انتظامی استان مکلف است به شکایات و اعلانات وزارت مسکن و شهرسازی در مورد تخلفاتی که از اجرای مواد ۳۴ و ۳۵ و سایر مواد قانون و آئین نامه اجرائی ان روی داده ، خارج از نوبت و حداکثر ظرف یک ماه رسیدگی و اعلام رای نماید .
ماده ۹۰ ـ مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است :
درجه ۱ ـ اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان .
درجه ۲ ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان .
درجه ۳ ـ محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا یک سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت .
درجه ۴ ـ محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت .
درجه ۵ ـ محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت .
درجه ۶ـ محرومیت دایم از عضویت نظام مهندسی استانها و ابطال پروانه اشتغال .
تبصره ـ در صورت تکرار تخلف ، اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند در صورتی که برای دفعات بعدی مرتکب تخلفی شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محدومیت موقت از درجه ۴ یا ۵ باشد به مجازات به اضافه یک برابر مجموع مدت محرومیتهای قبلی از پروانه اشتغال و ضبط آن و یا مجازات از نوع درجه ۶ محکوم خواهند شد .
ماده ۹۱ ـ تخلفات انضباطی و حرفه ای عبارت از تخلف در اموری است که انجام آن از پروانه اشتغال موضوع قانون یا عضویت در نظام مهندسی استان باشد .
تخلف انضباطی و حرفه ای و انطباق آنها با مجازاتهای انتظامی به شرح زیر است :
الف ـ عدم رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و همچنین ضوابط و معیارهای فنی مربوط به آن یا هر اقدام یا عملی که مخاف یا متناقض با مقررات مذکور یا سایر مقررات مربوط کشور مربوط جاری کشور باشد ، مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج .
ب ـ مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه ای به نحوی که موجب اضرار یا تضییع صاحب کار وشد ، از درجه یک تادرجه چهار .
پ ـ مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه ای به نحوی که موجب اضرار غیر و یا تضییع حقوق یا اموال عمومی شود ، از درجه یک تا درجه پنج .
ت ـ خودداری از انجام اقدامات بازدارنده یا اصلاحی در مورد تخلفات هر یک از عوامل اجرائی کار از نظر مشهصات لوازم و مصالح و کیفیت انجام کار با توجه به مفاد قراردادهای مربوط و ضوابط و مقررات ساختمانی ، از درجه یک تا درجه سه .
ث ـ صدور گواهیهای خلاف واقع ، از درجه یک تادرجه پنج .
ج ـ تایید غیر واقعی میزان عملیات انجام شده جهت تنظیم صورت وضعیت یا مدرک مشابه دیگر ، از درجه سه تا درجه پنج .
چ ـ امتناع از اظهار نظر کارشناسی پس از قبول انجام آن در مواردی که از ریق مراجع ذی صلاح قانونی نظر خواهی شده است ، از درجه یک تا درجه سه .
ح ـ تعلل در تنظیم و تسلیم گزارشهائی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستورات مراجع ذی صلاح موظف به تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذی ربط بوده است ، از درجه یک تادرجه سه .
خ ـ عدم توجه به مفاد اطلاعیه ها و اخطاریه های صادر شده از سوی مراجع ذیصلاح و ذی ربط ، از درجه یک تا درجه پنج .
د ـ جعل در اوراق و اسناد و مدارک حرفه ای به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضائی ازدر جه سه تا پنج .
ذ ـ اشتغال در حرف مهندسی موضوع قانون ، خارج از صلاحیت یا ظرفیت تعیین شده در پروانه اشتغال از درجه یک تا پنج .
ر ـ دریافت هر گونه وجهی خارج از ضوابط ، از درجه دو تا درجه پنج .
ز ـ سوء استفاده از عضویت و یا موقعیتهای شغلی و اداری نظام مهندسی استان به نفع خود یا غیر ، از درجه دو تا درجه پنج .
ژ ـ عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب نظام مهندسی استان از درجه یک تا درجه سه .
س ـ عدم رسیدگی به تخلفات در شورای انتظامی استان یا عدم اجرای رای به وسیله نظام مهندسی استان بدون عذر و علت موجه بیش از سه ماه ، به تشخیص شورای مرکزی در مورد اعضای شورای انتظامی استان یا اعضای هیات مدیره نظام مهندسی استان از درجه دو تا درجه پنج .
ش ـ ارایه خدمات مهندسی طراحی ، محاسبه ، اجراء و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه را در شهرداریها و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی بر عهده دارند از درجه یک تا درجه پنج .
ص ـ تاسیس هرگونه مؤسسه ، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط از درجه دو تا درجه پنج .
ض ـ استفاده از پروانه اشتغال در دوره محرومیت موقت از درجه دو تا درجه پنج .
ع ـ انجام هر عملی که به موجب آئین نامه های داخلی نظام مهندسی استان مربوط مخالف شؤون حرفه ای بوده و موجب خدشته دار شدن حیثیت نظام مهندسی استان شود ، از درجه یک تا درجه چهار .
ماده ۹۲ ـ تشخیص اهمیت تخلف و انطباق آن با هر یک از مجازاتهای مقرر در بندهای ماده ۹۰ این آئین نامه به عهده شورای انتظامی استان است و تکرار تخلف از هر نوع که باشد مستوجب مجازات شدیدتر خواهد بود .
تبصره ۱ ـ در صورتی که متخلف در یک پرونده مرتکب دو یا چند تخلف شده باشد برای هر تخلف مجازات جداگانه تعیین می شود ، لیکن فقط مجازاتی که شدید تر است اعمال خواهد شد و چنانچه مجازاتهای مذکور همگی از یک درجه باشد در این صورت مجازات مناسب با توجه به تعدد تخلفات تعیین می شود .
تبصره ۲ ـ در صورت تکرار تخلف ، مجازات مناسب ، با رعایت تبصره ماده ۹۰ این آئین نامه تعیین می شود .
ماده ۹۳ ـ آرای شورای انتظامی استان باید مستند و مستدل و صریح بوده ودر ذیل برگ رای ، نحوه اعتراض اعتراض ومهلت آن به طور دقیق قید شود .
آرای شورای انتظامی استان اعم از اینکه مبنی بر عدم وقوع تخلف ویا تعیین مجازات باشد ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر است .
ماده ۹۴ ـ مرجع تجدید نظر مرجع تجدید نظر از تصمیمات و آرای شورای انتظامی استانها ، شورای انتظامی نظام مهندسی است .
تبصره ـ آرای بدوی که توسط شورای انتظامی استان در اجرای قانون آزمایشی نظام مهندسی ساختمان ـ مصوب ۱۳۷۱ ـ صادر شده به قوت خود باقی و ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ و در صورتی که قبلا ابلاغ شده ولی قبل از پایان معلت تجدید نظرخواهی و یا رسیدگی مجدد و صدور رای قطعی ، اجرای قانون آزمایشی متوقف شده است ، ظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ این آئین نامه ، قابل تجدید نظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است .
فصل ششم : شورای انتظامی نظام مهندسی
ماده ۹۵ ـ شورای انتظامی نظامی مهندسی مرجع تجدید نظر آرای صادر شده از شورای انتظامی استانهاست و دارای پنج عضو می باشد و اعضای ان برای مدت سه سال به شرح زیر منصوب میشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است :
الف ـ یک عضو حققودان به وعرفی ریاست قوه قضاییه .
ب ـ دو عنصر به معرفی وزیر مسکن و شهرسازی .
ج ـ دو عضو به معرفی شورای مرکزی .
جلسات شورای انتظامی نظام مهندسی با حضور حداقل دوسم اعضاء رسمیت یافته و آرای شده با ۳ رای موافق معتبر خواهد بود .
ماده ۹۶ ـ شورای انتظامی نظام مهندسی در اولین جلسه از بین خود یک رئیس ،یک نایب رئیس و سک دبیر برای مدت یک سال انتخاب می نماید و انتخاب مجدد انها بلامانع است .
ماده ۹۷ ـ تقاضای تجدید نظر در دبیرخانه نظام مهندسی استان ثبت و دبیرخانه مذکور تقاضا را به انضمام پرونده مربوط ، حاوی تمامی اوراق و مدارک و مستندات ، رای صادر شده و پروانه عضویت مشتکی عنه ، مهر وموم کرده و از طریق پست سفارشی به دبیرخانه شورای انتاظمی نظام مهندسی ارسال می دارد . در صورتی که تجدید نظر خواهد درخواست خود را مستقیما به دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی تسلیم یا ارسال دارد ، دبیرخانه مذکور کلیه سوابق و مدارک سوابق و مدارک لازم را از دبیرخانه شورای انتظامی استان دریافت می دارد .
ماده ۹۸ ـ در صورتی که درخواست تجدید نظر در مهلت مقرر تسلیم و به ثبت رسیده باشد شورای انتظامی نظام مهندسی با رعایت نوبت به موضوع رسیدگی کرده و کلیه اختیارات لازم از قبیل دعوت طرفیت و یا هر شخص دیگری که در ارتباط با موضوع است و کسب نظر کارشناسان و متخصصین و کمیسیونهای تخصصی و غیره را دارد . مرجع تجددی پس از ختم نسبت به صدور رای مبنی بر تایید یا تعدیل یا تغییر رای تجدی نظر خواسته شده اقدام می نماید .
آرای صادر شده از مرجع تجدی نظر باید مستند ، مستدل و صریح بوده و درآن قید شود که رای قطعی است ودر مواردی که رای مبنی بر محرومیت است باید تاریخ شروع محرومیت با رعایت فرجه لازم جهت ابلاغ رای در متن رای درج شود .
تبصره ـ در صورتی که پرونده در شورای انتظامی استان در اجرای مواد ۸۶ و ۸۹ این آئین نامه خارج از نوبت رسیدگی شده باشد یا رئیس شورای انتظامی مهندسی رسیدگی خارج ار نوبت را ضروری تشخیص دهد در شورای انتظامی نظام مهندسی نیز خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد .
ماده ۹۹ ـ دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی پس از ثبت آرای قطعی شده در دفتر مخصوص و حفظ سوابق ، آرای مذکور را ظرف یک هفته حضوری یا به وسیله پست سفارشی به طرفین شکایت ابلاغ و نسخه ای ازآنها را جهت اجراء به نظام مهندسی استان ارسال می دارد . نظام مهندسی استان ضمن اینکه یک نسخه از رای نذکور را در پرونده عضویت ضبط و یک نسخه دیگر را جهت ثبت در سوابق امر به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال می کند ، مفاد رای را به مورد اجراء می گذارد .
ماده ۱۰۰ ـ در کلیه مواردی که آرای قطعی شده دایر بر محرومیت موقت استفاده از پرونده اشتغال باشد نظام مهندسی استان مربوط موظف است پروانه اشتغال عضو محکوم را اخذ و به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال نماید و تصویر پروانه اشتغال ضبط شده را به دبیرخانه شورا یانتظامی نظام مهندسی ارسال دارد . پروانه اشتغال تا پایان مدت محرومیت در سازمان مسکن وش هرسازی استان نگاهداری می شود .

تبصره ـ در صورتی که عضو متخلف ظرف مدت سه ماه از تاریخ مندرج در رای قطعی مبنی بر محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال از تحویل پروانه اشتغال خود به نظام مهندسی استان یا مرجع صدور پروانه اشتغال امتناع ورزد ، مرجع صادرکننده پروانه اشتغال محکومیت وی را در پرونده او درج و پروانه اشتغال بعدی و ی رابا تاخیری معادل دو برابر مدت محرومیت مذکور تمدید و تجدید خواهد کرد و مراتب را به کلیه شهرداریها و مراجع ذیربط نیز ابلاغ خواهد نمود . مفاد این تبصره باید به صورت فرم در کلیه آرای صادر شده درج شود .
ماده ۱۰ ۱ ـ مرجع رسیدگی به شکایات از اعضای هیات مدیره و شورای انتظامی استان اعم از اینکه به اعتبار وظایف آنها در هیات مدیره یا شورای انتظامی استان و یا به اعتبار عضویت انها در نظام مهندسی استان باشد ، شورای انتظامی نظام مهندسی خواهد بود و اجرای مفاد رای صرف نظر ار نوع و موضوع ان با دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی می باشد .
فصل هفتم ک هیات عمومی
ماده ۱۰۲ ـ در اجرای ماده ۱۹ قانون به منظور ایجاد هماهنگی د رامور نظام مهندسی استانها ، هیات عمومی متشکل از اعضای هیات مدیره ها در سطح کشور مهندسی استانها ، هیات عمومی متشکل از اعضای هایت مدیره ها در سطح تشکیل می شود .
جلسات عادی هیات عمومی با دعوت رئیس سازمان هیات مدیره ها سالی یک بار با حضور نماینده وزیر مسکن و شهرسازی تشکیل می شود . در دعوتنامه تاریخ ، محل و دستور جلسه باید قید شود .
تبصره ـ اولین جلسه عادی هیات عمومی پس از انتخاب و آغاز به کار هیات مدیره ها در دو سوم استانها ی کشور مشروط براینکه در برگیرنده تمام نظام مهندسی استانهائی که دارای ۷۰۰ نفر عضویا بیشتر هستند باشد ، به دعوت وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل خواهد شد .
ماده ۱۰۳ ـ جلسات فوق العاده هیات عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی هیات عمومی و یا به تقاضای دوسوم اعضای شورا یمرکزی مرکزی و یا دعوت وزیر مسکن و شهرسازی تشکیل میشود .
ماده ۱۰۴ ـ جلسات هیات عمومی با حضور دوسوم از تعداد کل اعضای هیات مدیره نظام مهندسی استانها که تا آن تاریخ تشکیل شده است رسمیت خواهد یافت .
افتتاح و اداره جلسات هیات عمومی تا تعیین هیات رییسه بر عهده دستگاه دعوت کننده خواهد بود . هیات رییسه هر اجلاس شامل ، یک رئیس ، یک نایب رئیس ، یک دبیر و دو نفر ناظر می باشد که از بین عده حاضر در جلسه با رای اکثریت انتخاب خواهند شد دبیرخانه هیات عمومی همان دبریخانه شورای مرکزی می باشد .
ماده ۱۰۵ ـ اداره جلسات هیات عمومی به عهده رئیس جلسه و در غیاب او به عهده نایب رئیس است . طرح دستور جلسه و تنظیم صورت مذاکرات و تصمیمات به عهده دبیر و نظارت در حصول اکثریت در رای گیری مصوبات به عهده نظار خواهد بود . تصمیمات جلسه با آرای اکثریت نصف به علاوه یک عده حاضر در جلسه معتبر می باشد .
ماده ۱۰۶ ـ جلسات هادی هیات عمومی سالی یک بار در تیر ماه به مدت دو تا چهار روز در یک یاز استانها تشکیل می شود و در پایان هر جلسه ، تاریخ و مکان و دستور جلسه بعدی و در صورت لزوم تاریخ و مکان جلسات فوق العاده ای که در حدفاصل جلسه عادی بعد باید در همان استان تشکیل شود ، بارای اکثریت اعضاء تعیین می شود .
هیات عمومی می تواند جلسات غیر رسمی نیز داشته باشد .
ماده ۱۰۷ ـ وظایف و اختیارات هیات عمومی به شرح زیر تعیین میشود :
الف ـ انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مرکزی به میزان حداقل دوبرابر تعداد مورد نیاز در هر رشته با قید اصلی و علی البدل و نعرفی به وزیر مسکن و شهرسازی ، به منظور انتخاب نمودن اعضای اصلی و علی البدل شورای مرکزی از بین آنها .
ب ـ شنیدن گزارش سالانه شورای مرکزی .
پ ـ بررسی و تصویب ترازنامه شورای مرکزی .
ت ـ بررسی و تصویب خط مشی عمومی و پیشنهادی شورای مرکزی .
ث ـ شنیدن گزارش عملکرد نظام مهندسی استانهای مختلف که به وسیله دبیرخانه هیات عمومی ارایه می شود و حصول اطلاع از فعالیتها، وضعیت و مشکلات نام مهندسی استانها و ارایه طریق به آنها .
ج ـ شنیدن سایر گزارشها و پیشنهادات مختلف که به وسیله دبیرخانه هیات عمومی یا هر یک از نظام مهندسی استانها ارایه میشود و اتخاذ تصمیم یا ارایه طریق مناسب .
چ ـ اتخاذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین نظام مهندسی استانها با یکدیگر از لحاظ تبادل تجارب و اطلاعات و نیز همکاری باشهرداریها و مراجع دولتی و عمویم بنا به پیشنهاد دبیرخانه هیات عمومی .
ح ـ بررسی و تصویب ضوابط و مقررات نظام نامه های پیشنهادی اداری ، استخدامی و غیره مربوط به شورای مرکزی .
خ ـ بررسی و تصویب نظام نامه های داخلی نحوه اداره هیات عمومی .
د ـ تصویب میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضای نظام مهندسی استانها با توجه به موقعیت و امکانات هر استان .
ذ ـ بررسی و تصویب نظام نامه پیشنهادی شورای مرکزی در خصوص نحوه تشکیل و اداره امور صندوق مشترک نظام مهندسی استانها .
ر ـ بررسی و تصویب سایر ضوابط و مقررات و نظام نامه ها و پیشنهادات ارایهشده از سوی شورای مرکزی یا دبیرخانه هیات عمومی .
فصل هشتنم ک شورای مرکزی
ماده ۱۰۸ ـ شورای مرکزی متشکل از ۲۵ عضو اصلی و ۷ عضو علی البدل با ترکیب رشته های اصلی طبق جدول زریر می باشد که از بین دوبرابر افراد معرفی شده به وسیله هیات عمومی در هر رشته با قید اصلی و علی البدل توسط وزیر مسکن و شهرسازی انتخاب می شوند .
اعضای شورای مرکزی باید علاوه بر داشتن عضویت در هیات مدیره ، مدیره ، خوشنام و دارای سابقه انجام کارهای طراحی ، اجرائی ، علمی ، تحقیقی یا آموزشی بر جسته و ارزنده و فاقد محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا در ۵ سال گذشته باشند .
تبصره ـ اعضای هیات مدیره که به عضویت شورای مرکزی انتخاب می شوند ، می توانند همچنان در عضویت نظام مهندسی استان خود نیز باقی بمانند .
ماده ۱۰۹ ـ مدت عضویت اعضای شورای مرکزی سه سال است . تجدید انتخاب اعضای شورای مرکزی در صورت بقای شرایط لازم ، در دوره های بعد بلامانع است .
ماده ۱۱۰ ـ شورای مرکزی دارای هیات رییسه ای متشکل از یک رئیس و دو دبیر اجرائی و دو منشی می باشد که دبیران و منشی ها با اکثریت آراء از بین اعضای شورای مرکزی انتخاب می شوند و دوره مسؤولیت آنها یک ساله و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است . رئیس شورای مرکزی به شرح مندرج در ماده ۱۱۵ این آئین نامه منصوب می شود .
ماده ۱۱۱ ـ جلسات شورای مرکزی در مواقع لزوم به دعوت رئیس شورای مرکزی و در غیاب وی به دعوت یکی از دبیران اجرائی در محل شورای مرکزی تشکیل و با حضور دوسوم اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با حداقل ۱۳ رای موافق معتبر است . اعضای علی البدل بدون داشتن حق رای می توانند در جلسات شورای مرکزی شرکت کنند . تصمیمات شورای مرکزی پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه شورای مرکزی به اشخاص و مراجع ذی صلاح ابلاغ می شود و پیگیری لازم به عمل خواهد آمد .
ماده ۱۱۲ ـ انجام هزینه های اداری و استخدامی و جاری شورای مرکزی دبیرخانه آن و همچنین پرداخت هزینه سفر اعضای شورای مرکزی که از استانها در جلسات شورای مرکزی شرکت می کنند به موجب نظام نامه مالی و اداری سازمان است که به پیشنهاد شورای مرکزی به تصویب هیات عمومی می رسد .
ماده ۱۱۳ ـ هزینه های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت اعضاء صندوق مشترک نظام مهندسی استانها ، کمکهای اعطائی دولت ، نهادها ، اشخاص حقیقی و حقوقی ، دریافت بهای ارایه خدمات پژوهشی ، فنی و آموزشی ، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی تامین خواهد شد .
نحوه و چگونگی و میزان دریافت از هر یک از منابع مذکور و همچنین تشکیل صندوق مشترک نظام مهندسی استانها و تامین بودجه آن و نحوه هزینه و اداره و امور آن به موجب نظام نامه ای که به پیشنهاد شورای مرکزی به تصویب هیات عمومی می رسد خواهد بود . صندوق مشترک مذکور زیر نظر رئیس شورای مرکزی اداره می شود .
ماده ۱۱۴ ـ وظایف و اختارات شورای مرکزی به شرح زیر تعیین می شود :
الف ـ برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی های قانون با جلب مشارکت نظام مهندسی استانها و هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی .
ب ـ بررسی مسایل مشترک نظام مهندسی استانها و سازمان و تعیین خط مشی های کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت در چهار چوب قانون ومقررات و مصوبات هیات عمومی و ابلاغ آنها .
پ ـ ایجاد زمینه های مناسب برای انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره و مشاوره با مراجع ملی و محلی در امور برنامه ریزی مدیریت ، اجراء و کنترل طرحهای ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضائی در مورد اجرای مواد قانون که به امور قضائی و انتظامی مربو طمی باشد .
ت ـ حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی نظام مهندسی استانها یا بین نظام مهندسی استانها با یکدیگر یا بین اعضای نظام مهندسی استانها با نظام مهندسی استان خود از طریق داوری .
ث ـ همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در امر نظارت بر عملکرد نظام مهندسی استانها و اصلاح خط مشی نظام مهندسی استانها از طریق مذاکره و ابلاغ دستورالعملها .
ج ـ همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارایه مشورتهای لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی .
چ ـ همکاری با وزارت مشکن و شهرسازی و سایر دستگاههای اجرائی در زمینه تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و کنترل اجرای آن و تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمانها و برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی .
ح ـ همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت کارگران ماهر شاغل در مهندسی ساختمان و تعیین استاندارد مهارت و کنترل آن .
خ ـ تلاش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه گذاری اشخاص و مؤسسات در طرحهای مسکن و تاسیسات و مستحثات عمرانی عام المنفعه و همکاری با دستگاههای اجرائی در ارتقای کیفیت این گونه طرحها .
د ـ جمع آوری کمکهای داخلی و بین المللی جهت کمک به دستگاههای مسؤول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه .
ذ ـ همکاری در برگزاری آزمونهای تخصصی مهندسان ، کاردانان فنی و کارگزان ماهر و آموزشهای تکمیلی برای به هنگام نگاهداستن دانش فنی و همچنین شناسائی و تدارک فرصتهای کارآموزش و معرفی به دانشگاهها .
ر ـ حمایت اجتماعی از اعضای نظام مهندسی استانها و دفاع از حیثیت و حقوق حقه آنها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف کنندگان محصولات ، تولیدات و خدمات مهندسی در مشاغل مهندسی و حرف بخشهای ساختمان ، عمران و شهرسازی .
ز ـ مشارکت در برگزاری کنفرانسها و گردهماییهای تخصصی و تبادل اطلاعات در داخل کشور و در سطح بین المللی .
ژ ـ ارایه گزارش عملکرد به هیات عمومی و وزیر مسکن و شهرسازی .
س ـ تهیه مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی با توجه به پیشنهادات نظام مهندسی استانها و پیشنهاد آن به وزارت مسکن شهرسازی جهت تصویب و همچنین بررسی مستمر پیشنهادات نظام مهندسی استانها در این زمینه و انعکاس نظرات مناسب به وزارت مذکور .
ش ـ تشکیل کمیته نظام پیشنهادات و هیات مشورتی سازمان .
ص ـ تهیه و تصویب نظام نامه داخلی نحوه اداره هیات عمومی و پیشنهاد آن به هیات عمومی جهت تصویب .
ض ـ تهیه و پیشنهاد نظام نامه نحوه تشکیل صندوق مشترک نظام مهندسی استانها و چگونگی اداره آن به هیات عمومی تصویب .
ط ـ تصویب برنامه و بودجه سالانه سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان
ظ ـ تعیین امضاهای مجاز برای امضای اوراق و اسناد مالی و تعهد آور و قراردادها .
ع ـ انتشار سازمان و سایر نشریات تخصصی .
غ ـ ارایه نظرات مشورتی به دولت و دستگاههای اجرائی در زمینه برنامه های توسعه و طرحهای بزرگ ساختمانی و شهرسازی حسب درخواست دستگاههای مربوط .
ف ـ انجام هر نوع وظیفه دیگری که به موجب قانون و آئین نامه اجرائی و سایر مقررات و یا عرفا ضروری باشد .
فصل نهم : رئیس سازمان
ماده ۱۱۵ ـ شورای مرکزی در اولین جلسه خود که به دعوت وزیر مسکن و شهرسازی و به ریاست وی در وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می شود ، از میان خود سه نفر را به منظور تعیین رئیس شورای مرکزی به وزیر مسکن و شهرسازی پیشنهاد می نماید و وزیر مسکن و شهرسازی از بین انها یک نفر را به عنوان رئیس شورای مرکزی که رئیس سازمان نیز محسوب می شود جهت صدور حکم به رئیس جمهور معرفی خواهد نمود .
دوره تصدی رئیس شورای مرکزی مدت ۳ سال است و انتخاب مجدد او مشروط به تحقق شرایط فوق بلامانع می باشد .
ماده ۱۶ ـ وظایف و اختیارات رئیس سازمان به شرح زیر تعیین میشود:
الف ـ رئیس سازمان بالاترین مقام اجرائی و اداری سازمان بوده و نمایندگی سازمان را در مراجع و بین المللی بر عهده دارد .
ب ـ مسؤولیت اجرای مصوبات شورای مرکزی .
پ ـ نظارت بر عملکرد سازمان و تهیه پیشنهادات و توصیه های لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و اصلاح خط مشی سازمان وارایه ان به شورای مرکزی .
ت ـ نظارت بر عملکرد نظام مهندسی استانها با هماهنگی شورای مرکزی به منظور حسن جریان امورو حفظ حقوق ، منافع ، حیثیت ، شؤونات حرفه ای و اموال سازمان و ارایه نظرات ، پشنهادات و توصیه های لازم به نظام مهندسی استانها و ارایه گزارش ان به شورای مرکزی .
ث ـ انتخاب و پیشنهاد مدیر برای اداره صندوق مشترک نظام مهندسی استانها به شورای مرکزی جهت تصویب .
ج ـ کنترل و نظارت بر عملکرد مدیر صندوق مشترک .
چ ـ پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه به شورای مرکزی .
ح ـ امضای کلیه مکاتبات عادی و جاری سازمان و احکام مدیر صندوق مشترک و کارکنان سازمان و سایر مواردی که به او تفویض اختیار می شود .
خ ـ افتتاح جلسات هیات عمومی در مواقعی که دعوت کننده شورای مرکزی است .
د ـ ارایه گزارشهای لازم بخ وزیر مسکن شهرسازی درباره مسائلی که مورد استعلام قرار می گیرد .
ذ ـ ابلاغ دستورالعملها و مصوبات و بخشنامه های وزارت مسکن و شهرسازی به نظام مهندسی استانها .
ر ـ انتقال نظارت ،پیشنهادات و توصیه های وزارت مسکن وشهرسازی به اعضای شورای مرکزی و سایر اعضای نظام وهندسی استانها و نظارت بر رعایت آنها .
ز ـ انجام وظایفی که از طرف هیات عمومی یا شورای مرکزی به رئیس سازمان محول می شود و همچنین وظایفی که به منظور اداره سازمان ضروری است .
فصل دهم : مقررات متفرقه
ماده ۱۱۷ ـ وزارت مسکن وشهرسازی موظف است به منظور یکشان نمودن روشها و ایجاد وحدت رویه وجلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی ، ظرف شش ماع مبانی مذکور رابا توجه به پیشنهادات واصل شده از نظام مهندسی استانها و شورای فنی استانها ویا با جلب مشورت انها تهیه نماید .
تبصره ۱ ـ به منظور بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری و قیمت خدمات مهندسی ، در وزارت مسکن وشهرسازی شورائی تحت عنوان شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی مرکب از ۵ نفر کارشناس خبره به انتخاب وزیر مسکن وشهرسازی و ۲ کارشناس به معرفی رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل میشود که ۴ عضو آن از جمله دوعضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و ۳ عضو آن برحسب موضوعات مطورحه متغیر خواهد بود شورای یاد شده می تواند کمیته های تخصصی نیز داشته باشد .
تبصره ۲ ـ فهرستهای قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر مسکن و شهرسازی جهت اطلاع آگهی خواهد شد .
ماده ۱۱۸ ـ عوارض مربوط به صدور و تمدید پروانه اشتغال یا المثنی براساس ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ وصول می شود و به حسابی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح می شود واریز میگردد . معادل صد درصد وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود ، در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا جهت تدوین مقررات ملی ساختمان ، نظام کنترل ساختمان ، توسعه نظام مهندسی ، کمک به نظام مهندسی استانها وبرقراری دوره های آموزشی در سطوح مختلف مذکور به مصرف برسد.
ماده ۱۱۹ ـ ذی حسابان و مسؤولان امور مالی موظفند نسخه ای از اسناد مالی مربوط به وجوهی را که در اجرای ماده ۳۹ قانون کشر یا وصول نموده و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نموده اند در تهران برای وزارت مسکن وشهرسازی و در استانها به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال دارند تا وزارت مسکن وشهرسازی با توجه به وجوه دریافتی ، هر ساله برنامه های لازم را جهت انجام وظایف و تحقق اهداف مندرج در قانون تهیه و به مورد اجرا گذارد . شهرداریها موظفند در هنگام صدور پروانه ساختمانی فیش واریز مبلغ تعیین شده موضوع ماده ۳۹ به حساب خزانه که توسط وزارت مسکن وشهرسازی اعلام می شود را به عنوان یکی از مدارک صدور پروانه از متقاضی دریافت نمایند.
ماده ۱۲۰ ـ وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای مسکن و شهرسازی استان ، تسهیلات لازم برای تاسیس و شروع به کار سازمان و نظام مهندسی استانها را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان را دستگاههای اجرائی و مراجع قضائی در سطوح ملی و محلی با توجه به اهداف قانون اقدام می نمایند.
ماده۱ ۲۱ ـ در اجرای ماده ۳۸ قانون به منظور تامین محل و مکان استقرار نهادهای سازمان نظیر شورای مرکزی نظام مهندسی استانها و تشکل های تخصصی و مهندسی در شهرهای کشور ، وزارت مسکن و شهرسازی در مراکز استانها جهت تامین زمین یا ساختمان ، متناسب با نیازهای نظام مهندسی استان مساعدت لازم را معمول می دارد تا براساس طرح مصوب ، نیازهای اداری و تاسیساتی تشکل مربوط در آن تامین شود .
ماده ۱۲۲ ـ وزارت مسکن و شهرسازی ضمن بررسی عملکرد نظام مهندسی استانها و گزارشهای هیات عمومی ، توصیه های لازم را ارایه خواهد داد . در صورتی که به توصیه های مذکور توجه نشود و انحراف از اهداف سازمان حاصل شود ، وزارت مذکور پیشنهاد انحلال سازمان منتخب را به هیات مندرج در ماده ۲۶ قانون ارایه و براساس تصمیمات هیات مذکور عمل خواهد شد .
تبصره ـ انجام وظایف قانونی سازمان و نظام مهندسی استان تا زمانی که تشکیل نشده و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت مسکن وشهرسازی است و در هر حال وزارت مذکور موظف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تشکیل سازمانهای مذکور اقدام نماید .
ماده ۱۲۳ ـ دستورالعملهای موضوع مواد این آئین نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می شود و در موارد سکوت یا ابهام د رنحوه اجرا یا اعمال مواد آئین نامه یا دستور العملهای مربوط طبق نظر وزیر مسکن وشهرسازی عمل خواهد شد .
ماده ۱۲۴ ـ در اجرای مفاد ماده ۴۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ در موارد اجراء و نظارت بر طرحهای عمرانی ( منظور در بودجه عمومی کشور ) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین ضوابط مندرج در این آئین نامه خواهد بود .
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

انواع چک، شکایت کیفری علیه ظهر نویس چک چگونه است؟

عادی دارنده این سند تجاری در وجه افراد آن را صادر خواهد کرد. اعتبار این سند تجاری به اعتبار …