آيا زن ميتواند بعد ازوفات شوهرمهريه خودرادريافت نمايد؟مادر تا چه اندازه مي تواند در اموال فرزند مداخله کند؟

ماترك چيست ؟

ماترک اموال به جا مانده از متوفي ميباشدكه به سبب فوت از مالکيت او خارج و به ورثه مي رسد

نحوه تقسيم ماترك چگونه است ؟

بطوركلي سهم الارث بدين گونه تقسيم ميشود :

زوجه دائمي يك هشتم ازكل دارائي درصورت داشتن فرزند ودرغيراين صورت يك چهارم ازكل دارائي ودرصورت نبود وارث ديگر يك چهارم دارائي والباقي به دولت ميرسد،زوج دائمي درصورت داشتن فرزند يك چهارم ودرغيراين صورت يك دوم ازكل دارائي ودرصورت نبودوارث ديگركل تركه، پدرومادرهركدام يك ششم ازكل ماترك، وهرآنچه ازماترك باقي بماند بين فرزندان تقسيم ميگردد كه پسر دوبرابر دخترارث ميبرد

آيا زن ميتواند بعد ازوفات شوهرمهريه خودرادريافت نمايد؟

مهريه از ديون ممتازاست و ابتدابايد مهريه زوجه ازماترك محاسبه وپرداخت گردد،اگرمهريه زيادترازماترك باشد ورثه مسئول پرداخت اضافه نيستند ولي زوجه ميتواند تاحداكثرماترك رابه عنوان مهريه مطالبه نمايد

حضانت فرزندان بعدازفوت پدربا كيست ؟

حضانت هم حق است وهم تكليف بنابراين بعد ازفوت پدرحضانت اطفال صغير بامادراست وحتي پدربزرگ نميتواند حضانت راازمادرصلب كند

ولايت وقيوميت فرزندان بعد ازفوت پدرباكيست؟

ولايت فرزندان صغيرتاقبل ازسن رشد باپدربزرگ ميباشد ودرصورت فوت وي باعمو

مادر تا چه اندازه مي تواند در اموال فرزند مداخله کند؟

چنانچه فرزندان صغير پدرشان فوت کرده باشد، مادران ولو اينکه حضانت فرزندان را برعهده داشته باشند، نمي توانند در اموال فرزندان مداخله کنند و هرگونه مداخله آنان در اموال فرزندان غيرقابل قبول و معامله آنان فضولي محسوب مي شود و نياز به اجازه پدر دارد. ولي اگر پدري فوت کند و فرزندان صغير داشته باشد، اگر پدر متوفي زنده باشد، او وظايف پدر را انجام مي دهد ولي اگر صغير، ولي خاصنداشته باشد همه معاملات قيم يعني مادر بايد با اجازه اداره سرپرستي باشد تا زماني که فرزندان خود به سن رشد قانوني برسند، در آن صورت مي توانند با اخذ برگ رشد از محکمه يا رسيدن آنها به سن ۱۸ سالگي که هنوز سن رشد متعاملي است خود اداره امور خود را برعهده بگيرند.

مستمري حقوق وبيمه عمردربين وراث چگونه تقسيم ميشود؟

مستمري براساس قانون ارث تقسيم نميشود چه بساكساني محق دريافت ارث هستند ولي استحقاق دريافت مستمري راندارند بنابراين مستمري به حقوقي اطلاق ميگردد كه به منظورحمايت ازبازماندگان متوفي به بازماندگان وي پرداخت ميگردد

بازماندگان متوفي كه شرايط دريافت مستمري رادارند چه كساني ميباشند؟

عيال دائمي متوفي ماداميكه شوهراختيارنكند،فرزندان متوفي درصورتيكه زير۱۸ سال باشندويابه تحصيل اشتغال داشته ويابدليل بيماري وباتصويب كمسيون پزشكي ازكارافتاده باشند؛ پدرومادرمتوفي درصورتيكه اولاتحت تكفل وي بوده ودرثاني سن پدراز۶۰ سال وسن مادراز۵۵ سال متجاوزباشد

سهم مستمري هريك ازبازماندگان چگونه تعيين ميشود؟

همسر متوفي ۵۰درصد هريك ازفرزندان ۲۵ درصد وسهم پدرومادرهركدام ۲۰ درصد به شرطي كه ازصددرصد مستمري تجاوزننمايد درغير اينصورت ازسهم هركدام به نسبت كاسته ميگردد

آيابدهي متوفي بايدبامستمري پرداخت گردد؟

خير مستمري جزماترك نميباشد بنابراين پرداخت بدهي متوفي ازمحل مستمري وجاهت قانوني ندارد

بيمه عمرچگونه بين وراث تقسيم ميگردد؟

اگرمتوفي درزمان حيات خويش درفرم ذينفع تعيين ننموده باشد كه مبلغ بيمه عمربه چه كسي تعلق گيرد براساس قانون انحصاروراثت مبلغ مزكوردربين ورثه وي به ترتيبي كه قانون معين نموده تقسيم ميگردد

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

صدور شناسنامه برای فرزندی که پدرش مشخص نیست چگونه است؟

گرفتن و صدور شناسنامه برای فرزندی که پدرش مشخص نیست در مواردی که فرزند ناشی …