ارزيابي براساس نسبت ظرفيت به نياز سازه

در اين رو ش ، عملكرد سازه در وضعيت حداكثر پاسخ آن تحت زلزله طرح، ارزيابي م ي گرد د. براي رسيدن به اين وضعيت،
مقاومت سازه در برابر جابجايي و تغيير م كان جانبي يك نقطه از سازه (در ساختمانها معمولاً بام ) تعيين م ي شو د. مقاومت مذكور
بصورت منحني اي كه آن را منحني ظرفيت مي نامند، تعيين م ي گردد. بعد از تعيين منحني ظرفيت، نقط ه اي بر روي آن تعيين م ي شود
كه با جابجايي نياز زلزله طرح سازگار باشد. نقطة مذكور را نقطه عملكرد و جابجايي متناظر با آن را جابجايي نياز يا هدف م ينامند

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

شن چیست؟ — انواع، کاربردها، ویژگی ها و آزمایش سنگدانه درشت

شن یا سنگدانه درشت، مجموعه ذرات نسبتا بزرگ حاصل از هوازدگی یا خردایش سنگ است …