استفاده از روكش بتني

روكش بتن ي شامل لا ي هاي از بتن، م يلگردهاي طو لي و خامو ت هاي بسته م ي باشد. روكش بتن ي مقاومت خم ش ي و برش ي ستون را افزايش مي دهد و افزايش شكل پذيري ستون در اين حالت كاملاً مشهود است.روكش بتن آرمه در مواردي كه ميزان شدت آسي ب هاي وارده به ستون زياد باشد و يا ستون از ظرفيت كافي در برابر نيروهاي جانبي برخوردار نباشد، بكار گرفته م يشود. روكش بتني بسته به شرايط مي تواند دور تا دور ستون و يا در يك وجه آن اجرا شود.
مناسب بودن طرح روكش بتني به پيوستگي آن با عضو بستگي دارد . اگر ضخامت روكش بتن ي كم باشد، افز ا يش سخ ت ي در
ستون مقاوم سازي شده محسوس نم ي باشد. روكش بتن ي باع ث افز ايش ابعاد ستون م ي گردد كه علاوه بر مسائل معما ر ي، وزن
ساختمان را نيز افزايش م يدهد

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

ضدیخ بتن یا افزودنی تندگیر کننده ی سیمان

سیمانکاری یا بتن ریزی در هوای سرد یکی از چالش های بزرگ در صنعت ساختمان …