مهناز افشار، آزاده نامداری، گوز و پادشاه،اکثریت نادان و اقلیت خائن

ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﯾﻪ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﺍﻭﻧﺠﺎﺭﻭ ﻓﺘﺢ ﻣﯿﮑﻨﻪ . ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻭﺯﯾﺮﺵ ﻣﯿﮕﻪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮﺭﯼ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﻭ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦﺣﻔﻆ ﮐﻨﻢ ؟

ﻭﺯﯾﺮﺵ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻭ ﺑﻌﺪﺵ ﯾﻪ ﻟﯿﺴﺘﯽ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺭﻭ ﺑﻪﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﯼ ﺍﻭﻥ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﺸﻪ . ﻟﯿﺴﺖ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩﻩ : ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺼﻒ ﺩﺭ ﺁﻣﺪﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺷﺎﻩ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺪﻥﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﺑﺎﯾﺪ ﺯﻧﺶ ﺭﻭ ﭘﯿﺸﮑﺶ ﺷﺎﻩ ﮐﻨﻪﺍﮔﺮ ﺟﻨﮕﯽ ﺭﺥ ﺑﺪﻩ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﯼ ﺟﻨﮓ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺑﺠﻨﮕﻦﺍﮔﺮ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺑﺪﻩ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﻦ . ﮐﺴﯽﻫﻢ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺑﮕﻮﺯﻩ .

ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﻧﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺁﺧﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯿﻪ ؟

ﻭﺯﯾﺮ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻪ . ﺑﺬﺍﺭ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﺸﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺁﺧﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯿﻪ . ﺧﻼﺻﻪ ﺍﯾﻦ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺭﻭ ﺗﻮ ﺍﻭﻥ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﯿﮑﻨﻦ .

ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻭﻥ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺍﻭﻥ ﭼﻬﺎﺭﺗﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻭﻝ ﺭﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ ﺍﻣﺎ ﺗﺎ ﺗﻮﯼﺧﻔﺎ ﻭ ﺧﻠﻮﺕ ﻣﯿﺮﻓﺘﻦ ﺯﺭﺗﯽ ﻣﯿﮕﻮﺯﯾﺪﻥ .

ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﯽ ﺩﺍﺭﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺪﻥ ﻭﺧﺸﻤﺸﻮﻥ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺸﻪ . ﺍﯾﻨﻄﻮﺭﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺷﻮﺭﺵ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﻭ ﺳﻠﻄﻪ ﺷﺎﻩ ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺮ ﺍﻭﻥﮐﺸﻮﺭ ﺣﻔﻆ ﺷﺪ ! ﺣﺎﻻ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻫﻢ
ﻫﻤﯿﻨﻪ ﯾﻪ ﺳﺮﯼ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ  ( ﻣﺜﻞﺣﺠﺎﺏ ﺍﺟﺒﺎﺭﯼ ﻭ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﺸﺮﻭﺏ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻭ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺍﯾﻨﻬﺎ ) ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻭﻧﻬﺎ ﺭﻭ ﻣﯿﺸﮑﻨﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﻦ ﺩﺍﺭﻥ ﺣﺮﮐﺖﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺪﻥ.

دختر و پسرانی  به نام مهناز افشار و آزاده نامداری و فلان بازیگر و خواننده ای و مجری  که فقط  برمنافع خودشان فکر می کنند  عده دلقک و لمپین سطح پایین هستند که برای یه مطرح شدن و یه تیکه نون هر کاری می کنند و در مواقع لزوم برای به انحراف کشیدن افکار عمومی یک حرکتی دیکته شده از آنها می بینید

ارزش آدمهایی رو که برای این کشور زحمت و رنچ کشیدن با دلقک بازی های این آقازاده ها و وابستهاشون پایین نیاریم. این جماعت آقازاده ، یک شبه دکتر، وزیر، مجری، مذهبی، قرطی، روشنفکرو استاد دانشگاه و بازرگان و… می شن و یه عده ملیجک مثل آزاده نامداری ، مهناز افشار و الهام چرخنده و….همیشه تو هرحکومتی بودن وهستن که …

شما ببینید یکبار این افراد موضعی در جهت دفاع از ملت گرفته اند؟

از وینستون چرچیل پرسیدند:
آقای نخست وزیر، شما چرا برای ایجاد یک دولت استعماری و دست نشانده به آنسوی اقیانوس هند می روید و دولت هند شرقی را بوجود می آورید، اما این کاررا نمی توانید در بیخ گوش خودتان یعنی در ایرلند که سالهاست با شما در جنگ و ستیز است انجام دهید ؟

وینستون چرچیل بعد از اندکی تامل پاسخ می دهد:
برای انجام این کار به دو ابزار مهم احتیاج هست
این دوابزار مهم را درایرلند دراختیار نداریم .

سوال می‌ شود: این دو ابزار چیست؟

چرچیل در پاسخ می گوید:
اکثریت نادان و اقلیت خائن

 

 

 

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

پادشاهی را وزیری عاقل بود كه از وزارت دست برداشت

پادشاهی را وزیری عاقل بود كه از وزارت دست برداشت! پادشاه از دگر وزیران پرسید …