بتن مصرفی در ساخت شمع‌های بتنی پیش ساخته

بتن مصرفی در ساخت شمع‌های بتنی پیش ساخته

مشخصات فنی بتن مصرفی باید مطابق با نشریه شماره ۱۲۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور یا آیین نامه‌های معتبر دیگر كه در اسناد پیمان مشخص شده باشد. نوع سیمان مصرفی در بتن باید بر اساس نتایج آزمایش‌های شیمیایی و توسط مشاور طرح یا دستگاه نظارت تعیین شود. بتن شمع‌ها باید صاف، بدون عیب و فارغ از كرم‌خوردگی و فضاهای خالی باشد. مقاومت فشاری ۲۸ روزه بتن شمع‌های پیش‌تنیده نباید كمتر از ۴۲ مگا پاسكال باشد.‌ در شمع‌های بتنی پیش‌تنیده مقاومت فشاری بتن در هیچ شرایطی نباید كمتر از ۲۳ مگا پاسكال باشد. تنش فشاری پیش‌تنیدگی در بتن شمع‌های بتنی پیش‌تنیده نباید از ۷ مگا پاسكال كمتر باشد.

باید مطابق نظر دستگاه نظارت از بتن مصرفی نمونه‌برداری و مقاومت آن كنترل شود. نمونه‌برداری، عملآ‌وری و آزمایش باید با حضور نماینده دستگاه نظارت و طبق دستورالعمل آزمایشگاه مقاومت مصالح و مكانیك خاک صورت گیرد. در مواقعی كه نمونه‌برداری به تعداد لازم انجام نگرفته باشد باید مغزههای با قطر ۱۲ سانتیمتر ) ۴ اینچ( و ارتفاع حهداقل ۱۲/۵ سانتیمتر ) ۵ اینچ( از بتن شمع ساخته شده یا اجرا شده گرفته و مورد آزمایش قرار گیرد . موقعیت و عمق مغزه‌گیری توسط دستگاه نظارت تعیین می‌شود. مغزه‌گیری و آزمایش از بتن باید با حضور نماینده دستگاه نظارت صورت پذیرد. مقاومت مغزه‌ها باید شرایط مندرج در نشریه شماره  ۳۸۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور را برآورده نماید. از آنجا كه بتن نزدیك به تراز راس شمع از عملكرد سازه‌ای قابل توجهی برخوردار است، لذا كنترل كیفیت آن اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت.

شمع‌های بتنی

آرماتورها در شمع‌های بتنی

پیمانكار موظف است آرماتوربندی را مطابق با نقشه‌های اجرائی نصب و از جابجا شدن آن حین بتن ریزی جلوگیری نماید. در تهیه آرماتورهای مصرفی باید ملاحظات مندرج در نشریه شماره ۳۸۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور رعایت شود و آزمایش‌های كنترل كیفیت طبق توصیه‌های مربوطه در این آیین‌نامه صورت گیرد تا از كیفیت آرماتورهای مورد استفاده اطمینان حاصل شود.

وصله آرماتورها می‌تواند به یكی از روش‌های پوششی، جوشی و مكانیكی صورت گیرد. وصله پوششی با مجاور هم قرار دادن دو میلگرد در قسمتی از طولشان عملی می‌شود. وصله جوشی با جوش دادن دو میلگرد به یكدیگر و وصله مكانیكی با استفاده از قطعات مكانیكی خاص اجرا می‌شود. اما در هر حال نباید وصله كلیه آرماتورها، همزمان در یك مقطع صورت گیرد.

بتن ریزی شمع‌های بتنی

تا قبل از ساخت و تهیه قفسه آرماتورها و جاگذاری مناسب آن در قالب نباید بتن ریزی صورت گیرد. بتن ریزی شمع باید به صورت یكپارچه انجام گیرد. پیمانكار موظف است قبل از اقدام به بتن ریزی، دستگاه نظارت را مطلع سازد تا وضعیت قالب، آرماتورگذاری، پوشش كافی بتن و سایر جزئیات كه در نقشه‌های اجرایی درج شده را كنترل نماید. بتن ریخته شده باید توسط ویبره مناسب به صورت كامل متراكم شود. استفاده از ویبره نباید به اندازه‌ای باشد كه مصالح بتن از هم جدا شوند.

عمل آوری و حفاظت از بتن

قالب‌ها نباید زودتر از ۲۴ ساعت پس از عملیات بتن ریزی باز شوند‌. شمع‌ها باید حداقل به مدت ۷ روز، تا موقعی كه بتن حداقل دو سوم مقاومت ۲۸ روزه را كسب نماید، در روی سكوی بتن ریزی باقی بمانند. در صورتیكه برای عمل آوردن بتن شمع‌ها از حمام بخار استفاده شود با تصویب دستگاه نظارت می‌توان شمع‌ها را بعد از ۲۴ ساعت از محل ساخت بلند كرد.

ملاحظات جابجایی و انبار کردن شمع‌های بتنی

نحوه و روش جابجایی باید قبلاً بررسی و توسط دستگاه نظارت تایید شود. نحوه جابجایی و انباركردن شمع‌ها باید به گونه‌ای باشد كه شمع‌ها از ترک‌خوردگی، آسیب ناشی از وربه و تنش‌های خمشی حفاظت شوند. به منظور در نظر گرفتن اثر تنش‌های ناگهانی باید برای بارهای محاسباتی ناشی از جابجایی معادل ۲ در نظر گرفته شود‌.

در هر شمع باید حداقل دو قلاب برای جابجایی در نظر گرفته شود.

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

شن چیست؟ — انواع، کاربردها، ویژگی ها و آزمایش سنگدانه درشت

شن یا سنگدانه درشت، مجموعه ذرات نسبتا بزرگ حاصل از هوازدگی یا خردایش سنگ است …