بهسازي شالوده با كابلهاي پيش تنيده

يكي از راهكارهاي بهسازي و افزايش ظرفيت خمشي و برشي شالوده، اعمال نيروي پي شتنيدگي به مقطع م ي باشد . معمولاً وقتي افزايش عمق شالوده از بالا به دليل معماري ممكن نباشد، ظرفيت خمشي مثبت و منفي مقطع را م ي توان با عبور كابلهاي پيش تنيده، در حفر ه هاي تعبيه شده سراسري در طول شالوده يا در بتن جديد روي وجوه آن و پيش تنيده كردن آنه ا ، افزايش داد .  نيروهاي پيش تنيدگي فوق در دو امتداد عمودي و افقي به شالوده اعمال م ي شوند. نيروهاي پيش تنيدگي قائم باعث افزايش ظرفيت برشي و نيروهاي پيش تنيدگي افقي باعث افزايش ظرفيت برشي و خمشي به طور همزمان م ي شوند

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

شن چیست؟ — انواع، کاربردها، ویژگی ها و آزمایش سنگدانه درشت

شن یا سنگدانه درشت، مجموعه ذرات نسبتا بزرگ حاصل از هوازدگی یا خردایش سنگ است …