تحقیق درباره ریشه تاریخی حاجی فیروز

مهرداد بهار اظهار می دارد که شخصیت حاجی فیروز از مراسم ها و افسانه های مربوط به حماسه ی سیاوش شاهزاده اقتباس شده که به نوبه ی خود از مراسم ها و افسانه های مرتبط با تموز(به سومری:دوموزی. Dumuzi.) خدایان سومری کشاورزی و رمه ها، گرفته شده است،.به پیروی از جیمز فریزر(James Frazer)، بهار استدلال می کند که تموز، هر بهار از جهان مردگان برمیگشت و جشن وی ، مرگ و تولد دوباره ی زندگی گیاهی را گرامی می داشت.در برخی از این مراسم ها که مردم در خیابان ها می خواندند و می رقصیند، بسیاری چهره هایشان را سیاه می نمودند.از این شواهد سست، بهار استنباط کرد که حاجی فیروز ایرانی با چهره ی سیاه شده ی خود باید بقای منسک بین النهرینی تیره کردن چهره ی شخص، در هنگام شرکت در جشن تموز، باشد.

بهار بعدها در مصاحبه ای فرض اصلی خود را قطعی تر دانست و مدعی شد که “چهره ی سیاه شده ی حاجی فیروز، بازگشت وی را از جهان مردگان نمادپردازی می کند، لباس قرمزش نشانه ی خون سرخ سیاوش و آمدن خدای قربانی شده به زندگی است، در حالی که سرخوشی وی از شادمانی تولد دوباره است”. در یک یادداشت بعدا نوشته شده بر فصل 14 بندهشن(Bundahišn)، وی بر این تصور است که نام سیاوخش(Siyāwaxš) شاید به معنای “مرد سیاه” یا “مرد سیه چرده” باشد؛ و اظهار می دارد که بخش “سیاه” نام ممکن است اشاره ای به سیاه کردن چهره های شرکت کنندگان مراسم های بین النهرینی که گفته شد باشد یا اشاره ای به صورتک های سیاهی که آن ها برای بزم ها به چهره می زدند.وی می افزاید که کاراکتر حاجی فیروز شاید باقی مانده ای از این اعمال باستانی باشد.

با این حال، وی در اثبات دیدگاه های خود شکست می خورد، و آن ها به صورت مجموعه ای از گمانه زنی های تنها مبتنی بر قیاس هایی بدون هیچگونه تکیه گاه مسجل باقی می مانند.محققی دیگر حاجی فیروز را تداومی از یک سنت سال نوی روزگار ساسانی می یابد که در آن بردگان سیاه،با پوشیدن لباس های رنگارنگ و مقدار زیادی آرایش، مردم را با آواز و رقص سرگرم می کردند.

جعفر شهری حاجی فیروز را شخصیتی متأخر تر و نه مربوط به برخی مراسم های دینی کهن در نظر می گیرد بلکه آن ها را بردگان سیاهی می داند که دسته های هنرمندان را تشکیل می دادند.وی اظهار می کند که رنگ قرمز لباس های حاجی فیروز شاید نمایانگر شادکامی باشد و نام فیروز(به معنای “پیروز”) باید به عنوان یک فال نیک به آن ها داده شده باشد.

 

 

Mehrdad Bahar remark is that personality haji firuz of the ceremony and stories related to the epic siavash prince adaptation to the cube from the ceremony and myths associated with Tammuz (Sumerian: Dvmvzy. Dumuzi.) Sumerian Gods Agriculture and the southdowns, was taken ،. Follow James Fraser (James Frazer)، Spring will argue that tammuz, every spring the world of the dead festival v brmygsht, death and rebirth the plant life of the noble. Some of this in the ceremony in the street and called many rqṣynd, their faces will be black. The evidence of this frail, spring deduction made that haji firuz irani with the theme black their survival must mnsk between lnhryny darken the face person, while to participate in the fundraiser, Tammuz.

Spring in one interview o assume his original, more determined and know others who ” was the theme was black the haji firuz, return to him from the dead world nmạdprdạzy, red dress red the blood evidence and siavash God has sacrifice is life While Srkhvshy v of joy is born again “. On a later note written on season 14 Bundahishn (bundahišn)، V on this picture is the name of syạvkhsh siyāwaxš may not mean a ” Black man ” or ” complexion ” Black man, and has said that the ‘Black’ name may refer to a black face cleansing of participant designation of bin Lnhryny that it was said, or gestures of a mask that cover the banquet for the face to faith. V increases that haji firuz characters may trace of this ancient works.

While in the viewport prove their defeat, and it ate the tv of a woman only dowse s-based there are no analogous without pillows msjl when will like. Another mḥqqy haji firuz tdạvmy made from a st years neu sasanian time spent in which the black slaves, pvshydn with colourful clothes and lots of makeup, people with singing and dancing fun.

Jafar Village Haji Firuz personality more the middle nor related to some of the ancient religious ceremony in looking rather it takes to cover the subject knows that bunch of the artists were there. V said he red color dress haji firuz, perhaps an indication of blessedness and feroze (name means “victory”) Must be as a good omen. to be given.

«”ḤĀJI FIRUZ” ,Mahmoud Omidsalar, Encyclopædia Iranica, Vol. XI, Fasc. 5, pp. 551-552»

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

نادرشاه به نقل از کتاب عبرت‌گاه تاریخ

در یکی از جنگ‌ها نادرشاه پیرمردی را میبیند که با موی سپید مانند شیر میجنگد …