راهكارهاي بهسازي شالوده و پي

– وجود نيروي كششي بلند كننده
– عدم كفايت ظرفيت خمشي يا برشي (برش خمشي يا برش سورا خكننده) مقطع شالوده
– تهاجم مواد شيميايي مضر موجود در خاك و آب زيرزميني به بتن شالوده
– عدم كفايت مقاومت جانبي براي تحمل نيروهاي جانبي وارد بر شالوده
– وجود نيروي فشاري يا كششي بيش از ظرفيت سازه اي در شمع ها
ب- آسي بپذيري پي
– وقوع تنش فشاري بيش از ظرفيت باربري پي در زير شالوده
– وجود نيروي فشاري يا كششي بيش از ظرفيت ژئوتكنيكي سازه اي در شمع ها
– وجود نشست هاي زياد و غيرقابل قبول در پي
– وجود پتانسيل روانگرايي، ماسه سريع و تورم در خاك زير شالوده
– عدم پايداري ساختگاه سازه، مخصوصاً براي ساختمان هايي كه بر روي زمي نهاي شيبدار احداث شده اند.
روند مطالعات ارزيابي شرايط پي و شالوده شامل موارد زير مي باشد:
– تحقيق اسناد و بايگاني مدارك طراحي ساختمان براي گزارش مكانيك خاك
– بررسي خاك ها در قالب نمون هگيري و انجام آزمايش هاي مرتبط، اندازه گيري سطح آب زيرزميني و ميزان فشار آب حفر هاي
– برآورد ابعاد شالوده ساختمان و شالوده ديوارها . در صورت لزوم بعضي از شالود ه ها تحت گمان ه زني قرار گرفته و در اين گمانه ها
ميزان زوال مصالح را بررسي مي كنند.
– بررسي آثار نشست پي شامل شك لگيري ترك ها و كج شدن ديوارها، برآمدگي مناطق مجاور و مسيرهاي قائم و افقي پي
– كسب اطلاعات لازم از هندسه، پيكربندي و نقش ههاي اجرايي ساختمان و شالوده و بارگذاري
– مدلسازي و تحليل
– ارزيابي
– ارائه طرح تقويت

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

شن چیست؟ — انواع، کاربردها، ویژگی ها و آزمایش سنگدانه درشت

شن یا سنگدانه درشت، مجموعه ذرات نسبتا بزرگ حاصل از هوازدگی یا خردایش سنگ است …