رفتار لرزه ای سازه چوبی در برابر زلزله

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

انواع اتصالات میلگرد ها

انواع اتصالات میلگرد ها : متداول ترین روش وصله کردن میلگرد ها روش پوششی است. …