مدلسازی اتصالات در سازه های بتن مسلح تحت نیروهای یکنواخت و چرخه ای

نتایج تحقیقات نشان میدهد که اتصالات تیر- ستون در سازه ها تحت تاثیر نیروهای ثقلی و جانبی بسیار زیادی قرار میگیرند. نیروهای وارده بهاجزای یک اتصال بتنی می توانند سبب تغییر شکل برشی و نهایتا تخریب برشی هسته اتصال و یا سبب لغزش میل گرد در بتن، زوال اتصال بینمیلگرد و بتن و بیرون کشیدگی یا گسختگی میلگرد شوند. این عوامل دارای تاثیر به سزایی در رفتار اتصال بوده و سهم زیادی در تعیین پاسخ کلیسازه دارند. برای مطالعه رفتار اتصال میتوان از روشهای المان محدود جهت مدلسازی میکرو استفاده کرد ولی این روشها با وجود قابل اتکا بودن وارائه نتایج دارای دقت بالا، به دلیل حجم بالای محاسبات مقرون به صرفه نبوده و نمیتوانند به صورت گسترده مورد استفاده قرار گیرند. با توجه بهمحدودیت های اشاره شده، محققان مدل های ماکرو را برای اتصال ارائه نمودهاند. در مدلهای ماکرو ارائه شده سعی بر آن بوده است که ضمن کاهشحجم محاسبات و امکان استفاده وسیعتر، نتایجی با دقت مناسب حاصل شود. در این مقاله مدلهای ماکرو اتصال و روند تکامل آنها به صورتاجمالی بیان شده است. در ضمن گزینش مدل کلی مناسب برای اتصال شامل اجزای مختلف، پیکربندی و ارتباط اجزا و همچنین انتخاب مدلرفتاری مناسب برای هر یک از اجزای مدل برگزیده که جهت حصول نتایج با دقت قابل قبول ضروری می باشد در این مطالعه مورد بررسی قرارگرفته است.

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

شن چیست؟ — انواع، کاربردها، ویژگی ها و آزمایش سنگدانه درشت

شن یا سنگدانه درشت، مجموعه ذرات نسبتا بزرگ حاصل از هوازدگی یا خردایش سنگ است …