ميزان آسيب پذيري سازه ها

در هنگام وقوع زلزله در اثر تغييرمكان سازه، اجزاي سازه نيز تحت تاثير تغيير شكل هايي قرار م ي گيرند . در زلزل ه هاي خفيف
پاسخ سازه و تغيير شكل هاي اجزا در محدوده خطي (الاستيك) باقي مي ماند ، اما در زلزله هاي شديد پاسخ سازه و تغيير شكل هاي
اجزا، از محدوده ارتجاعي فراتر خواهد رفت كه در نهايت ممكن است باعث خرابي سازه گردد.
سازه ها بايد توانايي تحمل نيروهاي ناشي از زلزله (در سطح عملكرد مورد نظر ) را داشته باشند و در اين تراز از زلزله تغيير
مكان ها، دوران ها و همچنين ميزان خرابي اجزاي مختلف آ ن، در محدوده مورد نظر ضوابط طراحي قرار گيرد. مهمترين پارامترهايي
كه بر رفتار سازه تحت اثر نيروهاي ناشي از زلزله تاثير مي گذارند عبارتند ا ز : جرم، سختي، ميرايي، پيكربندي و هندسه، مقاومت،
شكل پذيري اجزاي سازه و پارامترهاي جنبش زمين . اولين گام در بهسازي لرزه اي سازه هاي مو جود، ارزيابي آسي ب پذيري لرزه اي آنها مي باشد. در سال هاي اخير رو ش هاي مختلفي براي بررسي ميزان آسيب پذيري سازه ها ارائه گرديده، كه اكثر آنها مبتني بر
ارزيابي هاي كيفي و كمي ساز هها مي باشند

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

شن چیست؟ — انواع، کاربردها، ویژگی ها و آزمایش سنگدانه درشت

شن یا سنگدانه درشت، مجموعه ذرات نسبتا بزرگ حاصل از هوازدگی یا خردایش سنگ است …