نحوه کنترل طبقه نرم و ضعیف در ETABS

• کنترل قسمت(ب) از بند ۶-۷-۱-۸-۱-۲ مبحث ششم با استفاده از نرم افزار Etabs(طبقه نرم)تعیین سختی جانبی طبقات در نرم افزار Etabs :

اگر در سازه نیاز به کنترل این بند وجود داشته باشد، مقدار سختی هر یک از طبقات در نرم افزار به شکل زیر قابل محاسبه است :

توجه :کلیه مراحل زیر بعد از تحلیل و طراحی کامل ساختمان در نرم افزار انجام می شود، یعنی برای تعیین سختی می بایست کلیه ابعاد مقاطع به کار رفته در مدل سازه ای نهایی شده باشند.

  1. مدل سازه ای به اسم جدیدی ذخیره می کنیم. برای این کار از منوی File به قسمت Save As رفته و مدل را با نام جدیدی ذخیره می کنیم.
  2. یک حالت بار جدید را در نرم افزار تعریف می کنیم. نوع بار را غیر لرزه ای و مثلا از نوع بار مرده معرفی می کنیم. این بار را می توانیم به نقطه ای نزدیک مرکز جرم اعمال کنیم و یا به صورت گسترده به طبقه از طریق تیرهای محیطی طبقه که عمود بر امتداد جهتی است که می خواهیم سختی طبقه را در آن جهت محاسبه کنیم، اعمال کنیم و یا به صورت بارهای نقطه ای به نقاط انتهایی ستون ها اعمال کنیم. به هرحال اعمال بار باید به گونه ای باشد که امتداد برآیند این بارها بر روی مرکز جرم طبقه و یا نزدیک آن قرار گیرد.
  3. نقاط پایین ستون های طبقه مورد نظر را از طریق گزینه Assign/Joint/Point/Restraints(support) مقید می کنیم. در اینجا کافی است که حرکت این نقاط را در راستاهای Translation Y، Translation X و Translation Z ببندیم.
  4. مدل را آنالیز می کنیم و مقدار تغییر شکل جانبی سازه را در طبقه مورد نظر و در محل مرکز جرم آن در حالت بار تعریف شده استخراج می کنیم.
  5. حاصل تقسیم مقدار بار وارد شده به طبقه به تغییر شکل جانبی طبقه، سختی آن طبقه خواهد بود. د راین مرحله لازم است به واحدهای جاری در نرم افزار دقت داشته باشیم.
  6.  این سختی را باید برای هر دو جهت اصلی به روش گفته شده در بالا محاسبه کنیم.

بعد از این که مقادیر سختی طبقات در دو جهت اصلی سازه بدست آوردیم، امکان بررسی شرایط این بند از مبحث ششم فراهم می شود. اگر طبقه ای از سازه شرایط طبقه نرم را ارضا کرد، سازه در ارتفاع نامنظم خواهد بود و می بایست به فایل اصلی مراجعه کرده و مدلسازی را بر طبق شرایط مندرج در مبحث ششم و مباحث دیگر درباره سازه های نامنظم اصلاح کرد و کلیه مراحل آنالیز و طراحی را دوباره تکرار کرد.

• کنترل قسمت(پ) از بند ۶-۷-۱-۸-۱-۲ مبحث ششم با استفاده از نرم افزار Etabs(طبقه ضعیف)

بعد از نهایی شدن مقاطع اعضا در فایل اصلی به منظور محاسبه مقاومت در هر یک از دو جهت اصلی X و Y به صورت زیر عمل می کنیم :

  1.  مدل سازه ای به اسم جدیدی ذخیره می کنیم. برای این کار از منوی File به قسمت Save As رفته و مدل را با نام جدیدی ذخیره می کنیم.
  2. ترکیب بارهای آن جهت (شامل ۱۰۰ درصد بارهای زلزله آن جهت با ۳۰ درصد جهت متعامد) را به عنوان ترکیب بار طراحی در نظز گرفته و در اثر ان ترکیب بارها بدون تغییر در مقاطع اعضا در فایل نهایی شده، سازه را Design کرده و نتایج را مشاهده می کنیم.
  3. برای ستون ها و دیوارهای برشی مقدار نیروی برشی تحمل شده توسط آن ها را تحت ترکیب بار بحرانی از نرم افزار استخراج می کنیم و مقدار بدست آمده را بر نسبت تنش در عضو مورد نظر تقسیم می کنیم. نسبت تنش برای ستون ها نیز از همان نرم افزار Etabs قابل استخراج است. برای بادبندها این مساله را به طور مشابه اما برای مولفه افقی نیروهایی که به بادبند رسیده است، انجام می دهیم.
  4. مقادیر بدست آمده از مرحله قبل را جمع جبری می کنیم. مقدار به دست آمده برابر مقاومت جانبی طبقه خواهد بود.

در اینجا نیز بعداز این که مقاومت جانبی طبقات را در دو جهت اصلی سازه بدست آوردیم، امکان بررسی شرایط این بند از مبحث ششم فراهم می شود. اگر طبقه ای از سازه شرایط طبقه نرم را ارضا کرد، سازه در ارتفاع نامنظم خواهد بود و می بایست به فایل اصلی مراجعه کرده و مدلسازی را بر طبق شرایط مندرج در مبحث ششم و مباحث دیگر درباره سازه های نامنظم اصلاح کرد و کلیه مراحل آنالیز و طراحی را دوباره تکرار کرد.

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

شن چیست؟ — انواع، کاربردها، ویژگی ها و آزمایش سنگدانه درشت

شن یا سنگدانه درشت، مجموعه ذرات نسبتا بزرگ حاصل از هوازدگی یا خردایش سنگ است …