ﺛﺮﻭﺕ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﺰﺭﮒ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﻮﺩ ؟

ﺛﺮﻭﺕ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﺰﺭﮒ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﻮﺩ ؟
ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮﺯﻭﺱ ﺑﻪ ﮐﻮﺭﺵ ﺑﺰﺭﮒ ﮔﻔﺖ ﭼﺮﺍ ﺍﺯﻏﻨﯿﻤﺖ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﮕﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻧﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯽ

ﮐﻮﺭﺵ ﮔﻔﺖ ﺍﮔﺮ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﮕﯽ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪﯾﻢ ﺍﻻﻥ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﻣﻦ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﻮﺩ؟
ﮔﺰﺭﻭﺱ ﻋﺪﺩﯼ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﮔﻔﺖ .

ﮐﻮﺭﺵ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻧﺶ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﺯﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ
ﺑﺮﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﮕﻮ ﮐﻮﺭﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻣﺮﯼ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﭘﻮﻝ ﻭ ﻃﻼ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ .
ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﺎﺭ ﺯﺩ ﻭ ﺳﺨﻦ ﮐﻮﺭﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺸﺎﻥ ﺭﺳﺎﻧﯿﺪ . ﻣﺮﺩﻡ ﻫﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻮﺭﺵ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻧﺪ
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﻬﺎﯼ ﮔﺮﺩ ﺁﻭﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺮﺩﻧﺪ ، ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﺰﺭﻭﺱ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮﺩ
ﮐﻮﺭﺵ ﺭﻭ ﺑﻪ ﮐﺮﺯﻭﺱ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ، ﺛﺮﻭﺕ ﻣﻦ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ . ﺍﮔﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﭘﯿﺶ ﺧﻮﺩ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮﺩﻡ .

ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺛﺮﻭﺕ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺗﻮﺳﺖ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﯽ ﺑﻬﺮﻩ ﺍﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﺍﯾﻦ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﭘﻮﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﮐﺴﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺒﺮﺩ
ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﭘﺪﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

نزدیکترین فضاپیما به خورشید، سریعترین جسم ساخته شده توسط انسان

پارکر به عنوان اولین فضاپیما در داخل یک انفجار خورشیدی قدرتمند در نزدیکی خورشید پرواز …