چگونگی ساخت ستون(مقاطع مرکب):

برای تولید ستون دوبل یا تیر دوبل لازم است که دو تیرآهن را به هم توسط بست یا پلیت متصل کرد و نیز برای طویل کردن ستون ها نیز باید بین تیرآهن ها اتصال وجود داشته باشد( چون طول شاخه های تیرآهن۱۲ متر است).

مقاطع مرکب:

هرگاه سطح مقطع و مشخصات یک نیمرخ به تنهایی برای ایستایی به عنوان مثال یک ستون کافی نباشد، از اتصال چند پروفیل به یکدیگر، ستون مناسب آن ساخته می شود.

چگونگی ساخت ستون(مقاطع مرکب):

ستون ها ممکن است بر حسب نیاز با ترکیب و اتصالات متنوع از انواع پروفیل های مختلف ساخته شوند، اما رایج ترین اتصال ها برای ساخت ستون ها سه نوع است:

الف)اتصال دو پروفیل به یکدیگر به طریقه دوبله کردن : ابتدا دو تیر آهن در کنار یکدیگر و بر روی سطح صاف بهم چسبیده گردیده، سپس دو سر و وسط ستون ها را جوش داده و ستون ها  برگردانده می شوند و مانند قبل جوشکاری صورت می گیرد. آن گاه ستون معکوس و در قسمت وسط جوشکاری می شود. همین کار را در سوی دیگر ستون انجام می دهند و به این ترتیب جوشکاری ادامه می یابد تا جوش مورد نیاز ستون تامین گردد.

این شیوه جوشکاری برای جلوگیری از پیچش ستون در اثر حرارت زیاد جوشکاری ممتد می باشد.

در صورتیکه در سرتاسر ستون به جوش نیازی نباشد، دست کم طول جوش ها باید به این ترتیب اجرا گردد:

  1. حداکثر فاصله بین طول های جوش در طول ستون به صورت غیر ممتد از ۶۰ سانتیمتر تجاوز نکند.
  2. طول جوش های ابتدایی و انتهایی ستون باید برابر بزرگترین عرض مقطع باشد و به طور یکسره انجام گیرد.
  3. طول موثر هر قطعه از جوش منقطع نباید از ۴ برابر بعد جوش یا ۴۰ سانتیمتر کمتر باشد.
  4. تماس میان بدنه دو پروفیل نباید از یک شکاف ۵/۱ میلیمتر بیشتر، اما از ۶ ملیمتر کمتر باشد.

ب)اتصال دو پروفیل با یک ورق سراسری روی بال ها : در مقاطع مرکبی که ورق اتصال بر روی دو نیمرخ متصل می شود تا مقطع مرکب تشکیل دهد، فاصله جوش های غیر ممتد که ورق را به نیمرخ ها متصل می کند، نباید از ۳۰ سانتیمتر بیشتر شود. اندازه حداکثر فاصله فوق در مورد فولاد معمولی به صورت ۲۲ در می آید.

ج)اتصال دو پروفیل با بستهای فلزی(تسمه) : متداولترین نوع ستون در ایران ستون های مرکبی است که دو تیرآهن به فاصله معین از یکدیگر قرار می گیرد و قیدهای افقی یا چپ یا راست این دو نیمرخ را به هم متصل می کند، البته بست های چپ و راست که شکل های مثلثی را بوجود می آورند، دارای مقاومت بهتری نسبت به قیدهای موازی می باشند. در مورد این گونه ستون ها به ویژه ستون با قید موازی مسائل زیر را باید رعایت کرد:

  1. ابعاد بست افقی ستون کمتر از این مقادیر نباشد:

– طول وصله حداقل به فاصله مرکز به مرکز دو نیمرخ باشد و عرض وصله از ۴۲ درصد طول آن کمتر نباشد .

– ضخامت وصله از ۳۵/۱ طول آن کمتر نباشد.

  1. در اطراف کلیه وصله ها و درسطح تماس با بال نیمرخ ها عمل جوشکاری انجام گیرد.
  2. فاصله قیدها و ابعاد آن بر اساس محاسبات فنی انجام می شود.
  3. در قسمت انتهایی ستون باید حتما از ورق با طول برابر عرض ستون استفاده شود تا علاوه بر تقویت پایه، محل مناسبی برای اتصال بادبندهای فلزی به ستون به وجود آید.
  4. در محل اتصال تیر یا پل به ستون لازم است قبلا ورق تقویتی به ابعاد کافی روی بال های ستون جوش شده باشد.

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

شن چیست؟ — انواع، کاربردها، ویژگی ها و آزمایش سنگدانه درشت

شن یا سنگدانه درشت، مجموعه ذرات نسبتا بزرگ حاصل از هوازدگی یا خردایش سنگ است …