AISC پیچ و مھرهای پیش تنیده طراحی سازهھای فولادی

در بسیاری از پروژه ھا، مھندسین و طراحان اتصالات پیچ و مھرهای بر اساس آییننامه
پیچ و مھرهھای با مقاومت بالا را انتخاب میکنند، حال آنکه AISC طراحی سازهھای فولادی
در زمان تھیه قطعات، تامینکنندگان، انواع دیگری از پیچ و مھره را به عنوان جایگزین معادل،
جھت مصرف در اتصالات معرفی مینمایند، بدون توجه به آنکه تفاوتھای عمده و مھمی در
کارآیی آنھا وجود دارد
به منظور طراحی قابل اطمینان یک اتصال پیچ و مھرهای پیش تنیده، پیچ و مھره باید به گونه
ای انتخاب شود که در صورت اعمال نیروی بیش از حد تحمل در اتصال، جدایش دنده ھا
صورت نگیرد و فقط شکست در ناحیه پیچ رخ دھد و این بدان معناست که مقاومت ناحیهء
درگیر دنده ھا به حدی باشد که نیروی وارده را تا حد شکست بدنه پیچ تحمل نماید. در غیر
این صورت جدایش دنده ھا از دنده اول آغاز شده و به تدریج تا برش کامل دنده ھای دیگر
ادامه می یابد. کامل شدن این جدایی ممکن است ساعت ھا به طول بیانجامد و در این
مدت، اتصال مربوطه از نظر ظاھری فاقد ھر گونه عیبی باشد

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

شن چیست؟ — انواع، کاربردها، ویژگی ها و آزمایش سنگدانه درشت

شن یا سنگدانه درشت، مجموعه ذرات نسبتا بزرگ حاصل از هوازدگی یا خردایش سنگ است …